UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie volieb do Študentskej internátnej rady

Študentská časť
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje


voľby do Študentskej internátnej rady

na deň 11. mája 2011 v čase

od 13,00 do 16,00 hod - Medická ul. 6, miestnosť 40/B (priestory ŠIR)
od 16,30 do 17,30 hod - Popradská ul. 66, miestnosť 202 (2. Poschodie)


   Návrhy kandidátov za jednotlivé fakulty UPJŠ sa môžu podávať v zalepenej obálke do schránky umiestnenej na vrátnici ŠDaJ Medická ul. 6 a Popradská ul. 66 v súlade s čl. 5 Volebného poriadku  pre voľby do ŠIR na UPJŠ, ktorý je zverejnený na www.upjs.sk v časti Akademický senát UPJŠ - základné dokumenty
a)  meno a priezvisko kandidáta,
b)  vek kandidáta,
c)  dátum narodenia kandidáta,
d)  ročník štúdia,
e)  formu štúdia,
f)   názov fakulty, na ktorej kandidát študuje,
g)  číslo izby v ŠDaJ (vrátane ŠDaJ na Popradskej ulici č. 76)
h)  písomný súhlas kandidáta s návrhom a jeho vlastnoručný podpis
i)   meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kandidáta navrhuje (ak sa kandidát nenavrhuje sám).

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené na určené miesto
 

 

v termíne do 3. 5. 2011 do 12: 00 hod.

 

Bc. Vladimír Hardoň, v.r.
Predseda volebnej komisie
Adriana Kóšová, v.r.
Poverený člen AS UPJŠ zo ŠČ


 


Posledná aktualizácia: 04.02.2013