UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie volieb na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ

   
     Akademickej obci Rektorátu a univerzitných pracovísk
     Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  V súlade so zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach v platnom znení

v y h l a s u j e m   v o ľ b y
na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ
 d o
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015

na deň 9. marca 2011.

     Kandidátov za členov AS UPJŠ navrhujú členovia akademickej obce (ďalej „AO“) Rektorátu a jednotlivých  univerzitných pracovísk (ďalej „RaUP“) Volebnej a mandátovej komisii pre voľby do AS UPJŠ na RaUP na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015.
Kandidát do AS UPJŠ sa môže navrhnúť aj sám.
Každý návrh kandidáta (člena AO – viď čl. 8 ods. 2 a 3 Štatútu UPJŠ) člena  musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek kandidáta,
    u študentov ročník štúdia,
b) písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou, ak sa kandidát nenavrhuje sám,
c) meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).

     Návrhy v obálke s označením  "Návrh na kandidáta za člena AS UPJŠ za RaUP UPJŠ" odovzdajte na adresu:
„VaMK pre voľby do AS UPJŠ na RaUP UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice“
najneskôr do 22. februára 2011 do 14,00 hod. na AS UPJŠ alebo do podateľne Rektorátu UPJŠ.


Zásady volieb do AS UPJŠ v Košiciach
 
Štatút UPJŠ v Košiciach 
 

 

V Košiciach  27.1.2011

  Ing. Peter Kelbel, Dr.
predseda VaMK pre voľby do AS UPJŠ na RaUP

      

 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013