UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ podpísala zmluvu o spolupráci s HfTL

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísala dňa 19. 4. 2011 zmluvu o spolupráci s Hochschule fűr Telekommunikation Leipzig, Nemecko. Na pôde spoločnosti T-Systems Slovakia sa stretli traja zástupcovia zmluvných strán: profesor Juraj Černák (prorektor pre vedu a výskum UPJŠ v Košiciach), profesor Juraj Sinay (prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Technickej univerzity v Košiciach) a profesor Claus Baderschneider (prorektor pre marketing a vonkajšie vzťahy Hochschule fűr Telekommunikation Leipzig, Nemecko), ktorí sa dohodli na presadzovaní spoločných postupov pri riešení medzinárodných výskumných projektov. Zástupcovia všetkých troch univerzít sa svojimi podpismi zaviazali k tomu, že budú posilňovať výmenu informácií prostredníctvom vzájomnej intenzívnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti, vrátane neustáleho zvyšovania mobility študentov. 
 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013