UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Opatrenia UPJŠ - pomoc študentom, zamestnancom a ich rodinám

UPJŠ súcíti so všetkými obeťami konfliktu prebiehajúceho na Ukrajine. Chceme vyjadriť solidaritu a podporu študentom a zamestnancom UPJŠ a ich blízkym pri zvládaní dopadov tejto ťažkej situácie, preto sme sa rozhodli pre nasledujúce kroky smerom k najviac postihnutým:

 1. Ponúkame podporu v podobe ubytovania rodinných príslušníkov v rámci dostupných ubytovacích kapacít našich študentských domov. Pre viac informácií o aktuálnej dostupnosti ubytovania a konkrétnych podmienkach sa obráťte na help@upjs.sk. Prosíme všetkých študentov ubytovaných v študentských domoch, aby sa správali pokojne, tolerantne a solidárne.
 2. Na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 10. marca 2022 bude prejednaný návrh Dodatku k  Štipendijnému poriadku UPJŠ, v ktorom sa zavádza poskytnutie finančnej pomoci študentom v podobe sociálneho štipendia a sociálnej podpory.
  Na základe žiadosti môže byť študentom spĺňajúcim kritéria poskytnutá priama finančná podpora, alebo nepriama pomoc vo forme odpustenia (resp. zníženia) školného alebo poplatkov spojených so štúdiom, alebo odpustenia (resp. zníženia) poplatkov za ubytovanie alebo stravovanie v ŠDaJ UPJŠ.
 3. Organizujeme zbierku šatstva, trvanlivých potravín, hygienických potrieb a potrieb na spanie (deky, spacie vaky, karimatky) primárne pre študentov a ich rodinných príslušníkov. Veci je možné odovzdať zabalené na vrátnici Rektorátu Šrobárova 2, vrátnici LF na Triede SNP a v budove Sokrates FF UPJŠ – kanceláriách S320, S318 na Moyzesovej 9. Prosíme všetkých, ktorí potrebujú pomoc prostredníctvom zbierky, aby sa o ňu prihlásili na mailovej adrese help@upjs.sk.
 4. Ubezpečujeme všetkých študentov, že nie je dôvod obávať sa o štúdium. Vaši učitelia si sú vedomí mimoriadnej situácie, ktorá si vyžaduje neštandardný prístup. Majú dostatok skúseností, aby Vám pomohli prípadné problémy zvládnuť čo najlepšie prostredníctvom dištančnej metódy, blokovej výučby, individuálneho plánu a pod. Kontaktujte svojich učiteľov a informujte ich o svojich problémoch, ak Vám to situácia umožňuje. V prípade komplikácii je Vám k dispozícii prodekan pre vzdelávanie na Vašej fakulte alebo prorektor UPJŠ pre vysokoškolské vzdelávanie.
 5. Ponúkame podporu v podobe psychologického poradenstva alebo dobrovoľníkov zo strany študentov. S dôverou sa obráťte na naše Univerzitné poradenské centrum, ktoré Vás usmerní podľa konkrétnej požiadavky. Kontakt: unipoc@upjs.sk
 6. Všetky svoje otázky a podnety nám môžete komunikovať prostredníctvom mailovej adresy help@upjs.sk a tel. čísla: +421 919 427 274 (sms, Viber, Telegram, WhatsApp).
  Sledujte aktuálne informácie na webe univerzity a celonárodné informácie a pokyny na stránke vlády SR.
 7. Podporiť našich študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov zasiahnutých konfliktom môžete aj finančne.
  Prispieť môžete na účet Občianskeho združenia Prírodovedec
  Prostriedky budú použité na finančnú a materiálnu podporu našich študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov zasiahnutých konfliktom na Ukrajine.
     • OZ Prírodovedec, Šrobárova 2, 041 54 Košice (IČO: 31299326).  
       Číslo účtu IBAN: SK 28 0900 0000 0005 7140 4383, BIC: GIBASKBX
       Poznámka pre prijímateľa: Ukrajina

Všetkých členov akademickej obce prosíme o zachovanie atmosféry pokoja, tolerancie a vzájomnej súdržnosti.

Ukážme, že UPJŠ je skutočná univerzita – spoločenstvo a že akademické hodnoty, ako aj hodnoty humanizmu nie sú pre nás len fráza!

Posledná aktualizácia: 13.04.2022