UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné uvedenie novej informačnej a komunikačnej technológie do prevádzky

      Dnes (v pondelok 11. marca 2013) predpoludním sa uskutočnilo slávnostné uvedenie novej informačnej a komunikačnej technológie na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF v Košiciach a UNLP Košice do prevádzky. Slúžiť bude pre potreby výučby študentov a doktorandov Lekárskej fakulty UPJŠ a zakúpená bola vďaka finančnému príspevku z operačného programu Výskum a vývoj. Po schválení projektu s názvom Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach, ktorý je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, získala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach finančné prostriedky vo výške viac než poldruha milióna EUR (presne 1 620 665,55 EUR) na implementáciu moderných informačných technológií  pre zber, spracovanie a aplikáciu dát a inováciu výučby medicíny prostredníctvom prístrojov na báze informačných a komunikačných technológií pre svoju lekársku fakultu, čo prispeje ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu viacerých jej pracovísk, medziiným aj kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku.

       Nová implementovaná informačná a komunikačná technológia sa bude využívať každodenne v pregraduálnej a postgraduálnej výučbe. Umožňuje mimoriadne kvalitný obrazový výstup diagnostických a operačných výkonov zachytených kamerami (vo full HD kvalite) na monitoroch, pričom 3D technológia zabezpečuje aj reálny priestorový obraz. Systém umožňuje v prednáškových miestnostiach na klinike sledovať výstupy z kamier umiestnených v ambulanciách a na operačných sálach univerzitnej nemocnice, vrátane detailných záberov pri práci s mikroskopom či endoskopom. Postup lekárov pri operačnom zákroku alebo vyšetrení pacienta tak môžu sledovať  iní kolegovia alebo študenti a vďaka mikrofónom vzájomne komunikovať.

      Špičková technológia skvalitňujúca výučbu bola dnes oficiálne predstavená v rámci odborného podujatia konaného v týchto dňoch v Košiciach. Organizuje ho Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP v spolupráci s I. otorinolaryngologickou klinikou LF UK a UN Bratislava a Slovenskou spoločnosťou pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a jeho súčasťou bude 15. ročník Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha venovaný praktickým nácvikom a XVI. slovenský otologický deň s medzinárodnou účasťou zameraný na teoretické prednášky.

      Slávnostného uvedenia novej informačnej a komunikačnej technológie na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF v Košiciach a UNLP Košice do prevádzky sa zúčastnili:

- prorektor UPJŠ v Košiciach pre vedu a výskum prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. (v zastúpení rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.)

- prorektorka UPJŠ v Košiciach pre rozvoj prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.

- prodekan pre rozvoj a výučbové základne Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a spoluprácu s UNLP Košice prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.  (v zastúpení dekana Lekárskej fakulty UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc.)

- riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH

- primár Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF v Košiciach a UNLP Košice prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.


Tlačová správa

 

Text: RNDr. Jaroslava Oravcová
Foto: Žofia Hnátová

 

 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016