UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie titulu „doctor honoris causa“

Dnes predpoludním sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. udelil čestný titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predsedovi Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva - Benátskej komisie - Giannimu Buquicchiovi.

Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2 v Košiciach za prítomnosti predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD, bývalého prezidenta Rudolfa Schustera, rektorov a prorektorov slovenských verejných vysokých škôl, bývalých rektorov UPJŠ v Košiciach, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedov zahraničných ústavných súdov a tiež predsedu a členov Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, členov Správnej rady UPJŠ v Košiciach, dekanov a členov vedení fakúlt UPJŠ v Košiciach, členov Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, profesorov, docentov a ďalších zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach s potešením navrhla Gianniho Buquicchia na získanie titulu „doctor honoris causa“ Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako osobnosť podieľajúcu sa na rozvoji demokracie a humanity v celoeurópskom priestore a zároveň človeka, ktorý významne prispel k šíreniu mena našej univerzity a fakulty v zahraničí,“ hovorí dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, podľa ktorej pán Gianni Buquicchio navštívil Košice prvý krát v roku 2001, kedy sa vďaka nemu v metropole východu zišli na pracovnom rokovaní členovia Podvýboru pre ústavné súdnictvo a zástupcovia národných koordinátorov ústavných súdov pri Benátskej komisii na prvom zasadnutí tejto významnej medzinárodnej inštitúcie v oblasti strednej a východnej Európy. Jeho cieľom bola výmena skúseností, podpora spolupráce ústavných súdov v Európe a venovanie sa problematike vytvorenia pravidiel medzinárodného systému s implementovaním judikatúry jednotlivých európskych ústavných súdov. „Rokmi sa potom rozvinula veľmi prínosná spolupráca našej fakulty s inštitúciami Rady Európy, predovšetkým vo forme získavania odbornej literatúry pre našich učiteľov a študentov. Prospešné je aj vytváranie možností absolvovať odborné stáže a krátkodobé pobyty učiteľov a vybraných študentov v Rade Európy,“ dodáva doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová.

Podľa rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. ide o v poradí 37. udelenie titulu „doctor honoris causa“ Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od roku 1993.

„Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje titul ‚doctor honoris causa‘ pomerne zriedkavo a jeho nositelia naň môžu byť právom hrdí. Udelili sme ho dosiaľ len šiestim slovenským a 31 zahraničným významným osobnostiam, vrátane  pána Gianniho Buquicchia,“ konštatuje prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.


Kto je Gianni Buquicchio

      Gianni Buquicchio sa narodil v r. 1944  v meste Bari v Taliansku. V rokoch 1963 – 1967 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity v Bari, kde v roku 1968 získal titul doktora práv na základe obhajoby  dizertačnej práce z medzinárodného práva verejného. Na začiatku svojej kariéry (1968 – 1971) prednášal na Inštitúte medzinárodného práva a politických vied Univerzity v Bari a v roku 1970 pôsobil ako hosťujúci profesor Direktoriátu pre právne záležitosti Rady Európy. V roku 1971 začal pôsobiť v Rade Európy, kde sa vo viacerých pozíciách venoval hlavne verejnému právu a bol zodpovedný za Konferenciu európskych ministrov spravodlivosti a za stanoviská vyžiadané najmä Výborom ministrov, Parlamentným zhromaždením a generálnym tajomníkom Rady Európy.
      Od roku 1990 je jeho pôsobenie späté s činnosťou Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia), k vytvoreniu ktorej značne prispel, a to zabezpečením koncepcie, príprav a následne projektov týkajúcich sa ústavných reforiem a budovania demokratických inštitútov v rámci Európy, ale aj mimo nej.  V rokoch 1996 – 2009 pôsobil vo funkcii generálneho tajomníka Benátskej komisie a v roku 2009 bol zvolený za predsedu Benátskej komisie a tento post po znovuzvolení v roku 2011 zastáva doteraz. Je členom Vedeckej rady nadácie „Benátky pre výskum mieru“ a členom Výkonného výboru Medzinárodnej asociácie ústavného práva.
      Od roku 1968 vedie rôzne odborné semináre a prednášky a aktívne sa zúčastňuje na konferenciách venovaných činnosti Benátskej komisie ako nezávislého poradného orgánu Rady Európy, ktorý spolupracuje s členskými štátmi Rady Európy i zainteresovanými nečlenskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a orgánmi, pričom svoju činnosť zameriava na vytváranie právnych záruk pre rozvoj demokracie, podporu právneho štátu a posilnenie znalosti právnych systémov účastníckych štátov.
      Gianni Buquicchio sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžil o rozvoj demokracie a humanity, o riešenie závažných úloh v oblasti ochrany ľudských práv a podporu právneho štátu. Právom ho možno označiť za vynikajúcu a uznávanú osobnosť európskeho formátu v tejto oblasti.


Prínos pre Slovenskú republiku a Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach
 
      V roku 2001 sa v Košiciach na pracovnom rokovaní zišli členovia Podvýboru pre ústavné súdnictvo a zástupcovia národných koordinátorov ústavných súdov pri Benátskej komisii, pričom šlo o prvé zasadnutie tejto významnej medzinárodnej inštitúcie v oblasti strednej a východnej Európy.
      Na rokovaní sa zišlo 34 delegátov z 24 krajín Európy a Japonska a jeho cieľom bola výmena skúseností, podpora spolupráce ústavných súdov v Európe a venovanie sa problematike vytvorenia pravidiel medzinárodného systému, ktorý bude obsahovať judikatúru jednotlivých európskych ústavných súdov. V júni 2006 sa konala  vedecká konferencia s názvom „Ústavný prieskum konaní pred všeobecným súdmi aplikujúcimi komunitárne právo“, ktorú organizovala Benátska komisia zastúpená generálnym tajomníkom, pánom Giannim Buquicchiom spoločne s Ústavným súdom Slovenskej republiky.
    UPJŠ v Košiciach prostredníctvom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach rozvíja priamo alebo sprostredkovane kontakty s Európskym súdom pre ľudské práva a Benátskou komisiou. Prvým zástupcom Slovenskej republiky v komisii bol ústavný sudca a učiteľ Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.  Odborné stanoviská podávané expertmi Benátskej komisie možno často považovať za tvorbu práva na základe communis opinio doctorum, čo rozširuje hranice poznania práva učiteľom a študentom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
      Jedným z dôležitých prínosov pre fakultu je aj materiálna pomoc od jednotlivých inštitúcií Rady Európy vo forme literatúry, ktorá je dostupná pre učiteľov aj študentov. Fakulte v jej ďalšom napredovaní pomáha aj možnosťou absolvovať odborné stáže a krátkodobé pobyty učiteľov a vybraných študentov v Rade Európy.
      Tento rok oslavuje Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 40 rokov svojej existencie  a Ústavný súd Slovenskej republiky ako orgán ochrany ústavnosti si pripomína 20 rokov svojej činnosti, pričom jeho oficiálnym hosťom bol aj pán Gianni Buquicchio. Jeho príchod do Košíc v jubilejnom roku oboch inštitúcií predstavuje vhodnú príležitosť na ocenenie jeho doterajšej práce a jeho diela udelením titulu „doctor honoris causa“ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako významnej a vynikajúcej osobnosti, ktorá sa zaslúžila o rozvoj demokracie a humanity v celoeurópskom priestore.Text: RNDr. Jaroslava Oravcová
Foto: Žofia Hnátová

 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016