UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie budovy Sokrates a Rakúskej knižnice

V pondelok 16. septembra 2013 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej budovy Sokrates UPJŠ v Košiciach v areáli na Moyzesovej ulici č. 9. Pásku vo farbách trikolóry slávnostne prestrihli - rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., štátny tajomník MŠVVaŠ SR  Ing. Štefan Chudoba, PhD., dekan Filozofickej fakulty  prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ PhDr. Daniela Džuganová,  vyslankyňa pre kultúrne záležitosti  veľvyslanectva Rakúska v SR  Brigitte Trinkl a bývalý rektor UPJŠ v Košiciach prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Nové priestory budú slúžiť najmä študentom a učiteľom troch katedier Filozofickej fakulty, ktoré dosiaľ pôsobili v provizórnych prenajatých priestoroch. Tým sa výrazne skvalitnia podmienky práce pedagógov i samotný výučbový proces. Súčasťou moderného objektu sú učebne, posluchárne, katedrové priestory, seminárne miestnosti, psychologické laboratórium a moderná stravovacia prevádzka – kuchyňa a jedáleň. V budove nazvanej po významnom starogréckom filozofovi je situovaná aj Rakúska knižnica. Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu sa zrealizovala vďaka poskytnutiu finančných prostriedkov z Operačného programu Výskum a vývoj Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ.

 „Výsledkom prestavby je moderný objekt prispôsobený potrebám študentov a pedagógov v hodnote cca 2,2 miliónov eur zo štrukturálnych fondov. Budova Sokrates je už v poradí treťou, ktorú sa nám vďaka nim podarilo zrekonštruovať v areáli na Moyzesovej ulici –  ako prvá bola ukončená pred troma rokmi rekonštrukcia budovy Univerzitnej knižnice Gutenberg a následne prestavba budovy Aristoteles prispôsobenej pre potreby našej filozofickej fakulty vrátane špičkových laboratórií a televízneho štúdia. Ďakujem všetkým, ktorí napomohli realizácii týchto projektov za to, že výrazne prispeli ku skvalitneniu podmienok výučby pre našich študentov a zvlášť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu, bez ktorého finančnej podpory by sa túto myšlienku nepodarilo nikdy naplniť,“ hovorí v tejto súvislosti rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.


Tlačová správa - Slávnostné otvorenie budovy Sokrates a nových priestorov Rakúskej knižnice

Tlačová správa - Jubileá Univerzitnej knižnice UPJŠ a Rakúskej knižnice v Košiciach

 


Posledná aktualizácia: 25.11.2015