UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014

V pondelok 16. septembra 2013 sa uskutočnilo v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za prítomnosti rektora prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., prorektorov a predsedu Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, dekanov jednotlivých fakúlt a pozvaných hostí - štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Štefana Chudobu, riaditeľa Kancelárie prezidenta SR v Košiciach Ota Saba, predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu, košického arcibiskupa-metropolitu, Mons. Bernarda Bobera a tiež bývalých rektorov UPJŠ v Košiciach, členov Správnej rady, vedeckých rád a akademických senátov, rektorov slovenských univerzít, riaditeľov košických zdravotníckych zariadení, predstaviteľov mestských inštitúcií, riaditeľov ústavov Slovenskej akadémie vied a tiež ďalších významných osobností z prostredia cirkevnej, súkromnej a verejnej sféry i pracovníkov a študentov UPJŠ. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj odovzdávanie Ceny rektora UPJŠ v Košiciach, ktorú v tomto roku získali za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. a prof. PhDr. Pavol Štekauer, DrSc. a o kultúrny program sa postarali členovia Univerzitného folklórneho súboru Hornád.

Do prvých ročníkov všetkých troch stupňov nastupuje v tomto akademickom roku na UPJŠ v Košiciach cca 2400 študentov a celkový počet študentov na všetkých piatich fakultách (Lekárska, Prírodovedecká, Právnická, Filozofická a Fakulta verejnej správy) a Ústave telesnej výchovy a športu predstavuje v akademickom roku 2013/2014 je viac než 8 000. UPJŠ v Košiciach v súčasnosti ponúka svojim študentom spolu 219 študijných programov vo veľmi dobrej skladbe bakalárskych, magisterských a doktorských štúdií, pričom medzi najobľúbenejšie študijné programy patrí Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte, Biológia a Geografia na Prírodovedeckej fakulte a Psychológia, Masmediálne štúdiá a Britské a americké štúdiá na Filozofickej fakulte. Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku Anglický jazyk a Nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni na Filozofickej fakulte, Neurológia na III. stupni na Lekárskej fakulte a Progresívne materiály v II. stupni na Prírodovedeckej fakulte.
 


Posledná aktualizácia: 25.11.2015