UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Ústav fyzikálnych vied sa podieľal na testovaní middlewarového softvéru

      Nobelovu cenu za fyziku za rok 2013 si 10. decembra prevezme belgický fyzik Francois Englert a britský fyzik Peter Higgs za teoretické popísanie mechanizmu, ktorý prispel k pochopeniu pôvodu hmoty subatomárnych častíc. Veľkými favoritmi na túto cenu sa fyzici stali hneď po tom, čo ich teoretickú prácu v minulom roku  potvrdili experimenty v hadrónovom urýchľovači v laboratóriách výskumného centra CERN vo Švajčiarsku. Na jednom zo štyroch veľkých experimentov realizovaných pod hlavičkou Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN sa v súčasnosti spolupodieľajú aj pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Paralelne s fyzikálnym výskumom na Katedre jadrovej a subjadovej fyziky UPJŠ sa tiež testoval špecializovaný softvér pre distribuované spracovanie údajov zo zrážok častíc v priestore časticových detektorov. Išlo o projekt 7. Rámcového programu EMI, ktorý v júni 2013 hodnotila Európska komisia ako excelentný a podieľalo sa na ňom 24 významných európskych a ázijských výskumných organizácií a univerzít. Jeho cieľom bolo spojiť štyroch hlavných európskych poskytovateľov gridových middlewarov ARC, gLite, UNICORE, dCache. Na softvér boli kladené mimoriadne požiadavky, napríklad  spracovanie extrémne veľkého objemu údajov bezpečným spôsobom v rôznych častiach sveta. Výsledky projektu EMI prispeli k spoľahlivej prevádzke medzinárodnej siete počítačových uzlov (tzv. počítačový grid). Medzinárodný počítačový grid významným spôsobom pomohol pri objave Higgsovho bozónu, čo bolo vyzdvihnuté aj riaditeľom CERNu profesorom Ralf-Dieter Heuerom, ktorý ohlásil objav v júni 2012.
      Nový softvér si našiel uplatnenie hlavne vo fyzike vysokých energií, skorom diagnostikovaní Alzheimerovej choroby (projekty outGRID, newGRID, LINGA, LONI a CBRAIN) a pri  výskume a ochrane života v morí v projekte iMarine. Ďalšie oblasti jeho uplatnenia sú očakávané v biovedách,  vo vede o životnom prostredí,  v sociálnej vede  a lingvinstike. Na testovaní middlewarového softvéru sa podieľali v období troch rokov 4 pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ing. Jozef Černák PhD., RNDr. Marek Kočan, RNDr. Martin Savko PhD. a Ing. Eva Černáková sa tiež zúčastňovali na  procesoch riadenia kvality softvéru.  Medzinárodná spolupráca v oblasti vývoja softvéru pokračuje aj po skončení EMI projektu v združení MEDIA.


Tlačová správa
 

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015