UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Predstavujeme nové pracovisko na UPJŠ v Košiciach

Pomôcť aplikovať výsledky výskumu a nových technológií do praxe na našej univerzite pomôže novozaložený Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe (UpT). Motiváciou pre jeho zriadenie je skutočnosť, že aplikácie poznatkov vo forme inovácií patria medzi základné faktory podporujúce spoločenský a ekonomický rozvoj spoločnosti. Ambíciou kolektívu pracovníkov UpT je významne prispieť k rozvoju univerzity, a to podporou komercializácie časti akademického výskumu, napomáhaním rozvoju spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. komerčným sektorom, popularizáciou inovatívnych stratégií vo vede, výskume a vzdelávaní a poskytovaním know-how v oblasti ochrany duševného vlastníctva.
 

 Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe

RNDr. Peter Stefányi, PhD.
poverený vedením úseku
JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
referent pre právne
aspekty transferu
RNDr. Miroslava Bilecová-Rabajdová, PhD.  
referent pre transfer
v biomedicíne
RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.
referent pre transfer
v technológiách

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015