Prejsť na obsah

Slávnostné otvorenie akademického roka 2008/2009 na UPJŠ

1minút, 52sekúnd

Slávnostné otvorenie akademického roka 2008/2009 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa uskutočnilo v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ za prítomnosti akademických funkcionárov našej univerzity, bývalých rektorov UPJŠ, vzácnych hostí a predstaviteľov z prostredia súkromnej a verejnej sféry.

Pozdravnými slovami sa k slávnostnému auditóriu prihovorili rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., dekan Lekárskej fakulty prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., v zastúpení dekana Prírodovedeckej fakulty prodekan Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., dekanka Právnickej fakulty doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., dekan Fakulty verejnej správy prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. a dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

V rámci slávnostného otvorenia akademického roka rektor univerzity odovzdal CENU REKTORA tým zamestnancom, ktorí aktívnou mierou prispeli k rozvoju vedeckého poznania učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ:

  • doc. RNDr. Martin  BAČKOR, PhD. za mimoriadny prínos v oblasti štúdia stresovej fyziológie rastlín a za rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce na UPJŠ v Košiciach
  • prof. Ing. Ján  BAJTOŠ, CSc., PhD.  za významný prínos v oblasti rozvoja pedagogických vied, zahrňujúci moderné vedecké smery v pedagogike, ktoré sú  orientované na psychomotorický rozvoj osobnosti vychovávaných jedincov, za spracovanie a výklad teoretických východísk školskej pedagogiky a za vynikajúcu grantovú úspešnosť.
  • prof. RNDr. Ivan  KALINA, DrSc. za zásluhy v rozvoji vedy a výchove doktorandov, docentov, profesorov z odboru biológia a príbuzných odborov, za  získavanie a zapájanie sa do domácich a zahraničných grantov a za úzku spoluprácu s klinickými pracoviskami, ktorým sa touto cestou umožnilo zapojiť sa aj do základného výskumu a získané výsledky sa mohli implementovať do praxe.

Našim spoločným želaním je, aby bol nový akademický rok pre všetkých učiteľov, študentov a ostatných zamestnancov UPJŠ úspešný a aby sa nám podarilo naďalej dosahovať kvalitné výsledky vo vzdelávaní a výskume. 

 


Študuj na UPJŠ