Prejsť na obsah

Obchodná verejná súťaž, predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Klokočov

0minút, 59sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove

vyhlasujú
obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností 
  
 

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území  Klokočov zapísaných:
na LV č. 398  ako budovy
   – súpisné číslo 311, na parcele číslo 465,  
   –  súpisné číslo 312 na parcele č. 4563
a ako pozemky, zastavané plochy
   – parcelné číslo 463 o výmere 114 m2,
   – parcelné číslo 464 o výmere 47 m2,
   – parcelné číslo 465 o výmere 635 m2.

Podmienky súťaže sú uvedené v „ Pokynoch a podmienkach  obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v spoluvlastníctve UPJŠ v Košiciach a PU v Prešove“
Oznam o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, ako aj pokyny sú zverejnené na internetovej stránke www.upjs.sk.

Návrh do súťaže predkladá jej účastník písomnou formou na adresu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, alebo osobne najneskôr do 20.11.2008 do 14,30.hod.

Kontakt: JUDr. Zuzana Gažová, tel. č.: 055/2341150 alebo 0918 640 816 
          JUDr.Zuzana Saganová, tel.č. 055/2341169   
 


Študuj na UPJŠ