UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ

Žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ pre akademický rok 2013/2014 je možné podať elektronickou formou prostredníctvom Akademického informačného systému (AiS2).


Podávanie žiadostí o ubytovanie je prístupné pre študentov a doktorandov od:
1. 3. 2013 do 31. 3. 2013

 

Postup:
1. Nahlásenie sa do AiS2
2. Subsystém Ubytovanie
3. Spustiť aplikáciu VSUB008 Evidencia žiadosti o ubytovanie
 

Po tomto termíne už nebude možné zaevidovať žiadnu novú žiadosť!
 

V prípade problémov s podávaním žiadosti, či prípadných nejasností sa obráťte na zástupcu svojej fakulty v ŠIR, prípadne na ktoréhokoľvek člena ŠIR. Študentov, ktorí si v žiadostiach o ubytovanie uplatňujú nárok na body ako:

 1. zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP)  plus 100 bodov
 2. študent – sirota (obojstranná) plus 150 bodov
 3. študent – polosirota  plus 75 bodov
 4. členstvo v AS  plus 30 bodov
 5. členstvo v ŠRVŠ (Študentská rada vysokých škôl)  plus 30 bodov
 6. vedúca funkcia v inej študentskej organizácii (na UPJŠ)  plus 30 bodov
 7. preukázanie aktivity v prospech UPJŠ (šport, umelecká činnosť, aktívne vystúpenie
  na konferencii ŠVOČ v predchádzajúcom akademickom roku a pod.)
  (Článok 7,  Domového a ubytovacieho poriadku ŠDaJ UPJŠ v Košiciach) 

žiadame, aby doložili písomný doklad (vo forme kópie úmrtného listu, kópiu dokumentu potvrdzujúceho platnosť ZŤP)  alebo naskenovaný dokument (poslali na e-mail člena ŠIR za príslušnú fakultu) alebo písomnú žiadosť o pridelenie bodov v konkrétnom bode adresované zástupcovi svojej fakulty v ŠIR.
 

Lekárska fakulta UPJŠ

Andrea Hladovcová
hladovcova@gmail.com

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katarína Gajdziková
katka.gajdzikova@gmail.com

Právnická fakulta UPJŠ

Martina Motyková
martina.motykova@gmail.com

Fakulta verejnej správy

Renáta Fecáková
fecakova.renata@centrum.sk

Filozofická fakulta UPJŠ

Zuzana Tomoryová
ztomoryova@centrum.sk

Ústav telesnej výchovy a športu

Jaroslav Cmorej
jaroslav.cmorej@student.upjs.sk

 

Adresa ŠIR:
Študentská internátna rada
ŠDaJ UPJŠ
Medická 6, č. izby 40 B
040 11 Košice

Posledná aktualizácia: 23.02.2016