Prejsť na obsah

Organizačný a prevádzkový poriadok systému „Automatická identifikácia osôb na UPJŠ“

30minút, 55sekúnd

ORGANIZAČNÝ A PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
systému “Automatická identifikácia osôb na UPJŠ”
 
Na základe ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZoVŠ”), týkajúcich sa preukazu študenta, ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontroly dochádzky a riadneho využívania pracovného času a pre zvýšenie ochrany hmotného a nehmotného majetku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len “UPJŠ”), jej zamestnancov, študentov a ďalších osôb, ako aj pre umožnenie ich prístupu k automatizovaným službám, ktoré vyžadujú identifikáciu svojich používateľov, UPJŠ uvádza do prevádzky systém “Automatická identifikácia osôb na UPJŠ” (ďalej len “AIO”). Pre zabezpečenie organizácie a prevádzky AIO týmto
v y d á v a m
tento
Organizačný a prevádzkový poriadok AIO.
 
Čl. 1
Základné ustanovenia
 
 1. Tento poriadok stanovuje organizáciu, základné funkcie služieb a základné prevádzkové pravidlá AIO. Je záväzný pre všetky osoby, ktoré používajú a v rámci UPJŠ poskytujú služby AIO, alebo sú povinné riadiť sa pokynmi, príkazmi alebo nariadeniami rektora.
 2. AIO je jednotný systém automatickej identifikácie osôb využívajúcich služby UPJŠ vyžadujúce osobnú identifikáciu. 
 3. Používateľmi AIO sú:
  1.    zamestnanci a študenti UPJŠ, jej fakúlt a ostatných súčastí UPJŠ,
  2.    ďalšie osoby, ktorým UPJŠ alebo jej súčasť umožní prístup k službám vyžadujúcim AIO.
 4. Služby vyžadujúce AIO sú definované týmto poriadkom, vyhlásením Správcu AIO, označením služby, alebo vyhlásením oprávnenej osoby.
 5. Za oprávnenú osobu sa považuje zamestnanec UPJŠ, alebo osoba ním poverená starostlivosťou o službu AIO.
Čl. 2
Organizácia systému AIO
 1. AIO spolupracuje a využíva súčasti siete SAUNET a zariadení informačných technológií (ďalej len “IT”) zariadení UPJŠ a tak sa naň vzťahujú všetky ustanovenia o nich pojednávajúce. 
 2. Prorektor UPJŠ pre vedeckú činnosť a informačné technológie (ďalej len “VČ a IT”) zodpovedá za prevádzku a rozvoj AIO. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
  1.    vypracovať plán dlhodobého rozvoja AIO;
  2.    zabezpečovať riešenie aktuálnych koncepčných otázok;
  3.    zabezpečovať realizáciu schválených opatrení;
  4.    predkladať rektorovi návrh na vymenovanie a odvolanie Správcu AIO;
  5.    na návrh Správcu AIO určovať Správcov služieb AIO, ich zástupcov a stanovovať rozsah ich pôsobnosti.
 3. Správca AIO je za výkon funkcie zodpovedný prorektorovi pre VČ a IT. V odborných otázkach sa riadi pokynmi Centra Informačných a komunikačných technológií UPJŠ (ďalej len “CIaKT”). Správca AIO najmä:
  1.    zodpovedá za riadny chod AIO ako celku;
  2.    zodpovedá za prácu s údajmi, vrátane ich aktualizácie, archivácie a ochrany;
  3.    riadi prácu Správcov služieb AIO;
  4.    koordinuje spoluprácu vedúcich zamestnancov fakúlt a súčastí UPJŠ pri zavádzaní služieb AIO;
  5.    má právo vyžadovať od vedúcich zamestnancov UPJŠ a jej súčastí, od vedúcich vecne príslušných organizačných útvarov, alebo prostredníctvom nich od ďalších zamestnancov UPJŠ údaje a potrebnú súčinnosť pre potreby AIO;
  6.    má právo vydávať príkazy, prideľovať a kontrolovať prácu zamestnancom povereným podľa odsekov čl. 2 ods. 4, 5, 7 tohto poriadku; pri väčšom rozsahu vyžadovanej práce a pri príkazoch, ktoré významne menia režim práce zamestnancov poverených podľa čl. 2 odsekov 5 a 7 tohto poriadku potrebuje súhlas priameho nadriadeného dotknutého zamestnanca;
  7.     predkladá podnety na ďalší rozvoj alebo riešenie prevádzkových problémov AIO;
  8.    kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto poriadku a o výsledkoch kontroly podáva správu prorektorovi pre VČ a IT;
  9.    v spolupráci s CIaKT zabezpečuje zverejňovanie dokumentov týkajúcich sa AIO a informovanie o službách AIO najmä na webovej stránke UPJŠ. V súlade s týmto poriadkom a ostatnou legislatívou platnou na UPJŠ vydáva a aktualizuje dokumenty záväzné pre osoby podľa čl. 1 ods. 1 (napr. Pravidlá pre využívanie služieb AIO, Prílohy tohoto poriadku…), definuje formát písomností a obsah údajov využívaných v AIO.
 4. Správca služby AIO podlieha vo veciach správy služby Správcovi AIO. V ostatných veciach jeho postavenie, práva a povinnosti zodpovedajú jeho pracovnému zaradeniu.
 5. Dekan fakulty alebo vedúci zamestnanec súčasti UPJŠ môže na úrovni fakulty alebo súčasti UPJŠ zriadiť funkciu Fakultného správcu služieb AIO a Správcu služby AIO.
 6. Úlohy Správcu AIO a Správcov služieb AIO sa obmedzujú na vývoj, návrh, projekt, inštalovanie, nastavovanie, zálohovanie, údržbu a aktualizáciu systému vrátane riešenia prevádzkových havárií, kontrolu používania AIO používateľmi, poskytovania konzultácií a školenia zamestnancov poverených rutinnou prácou na systéme a spracovanie príslušnej dokumentácie.
 7. Dekan fakulty alebo vedúci zamestnanec súčasti UPJŠ na fakulte alebo súčasti UPJŠ poverí potrebný počet primerane kvalifikovaných zamestnancov úlohami súvisiacimi s rutinnou prevádzkou služieb AIO ako je zber, vkladanie a úprava dát o používateľoch služieb, o ich právach a pod.
Čl. 3
Štruktúra AIO
 1. AIO z hľadiska jeho riadenia a softvérovej i hardvérovej výstavby má modulovú štruktúru. Každý modul komplexne zabezpečuje jednu alebo viac služieb pri zachovaní maximálnej nezávislosti modulov. Porucha alebo pozastavenie činnosti jedného modulu nesmie podstatne ovplyvniť funkčnosť ostatných modulov.
 2. Hlavné služby AIO sú:
  1.    správa Centrálnej databázy používateľov AIO;
  2.    príprava a výdaj Personálnych identifikačných kariet (ďalej len ”PIK”);
  3.    ovládanie a automatizácia prístupu do vyhradených priestorov;
  4.    identifikácia používateľa služieb knižnice UPJŠ. 
 3. Ďalšie služby AIO budú zabezpečovať identifikáciu používateľov pre umožnenie ich prístupu k tým službám UPJŠ a jej súčastí, ktoré takúto identifikáciu vyžadujú. Ide najmä o riadenie prístupu k stravovacím, ubytovacím, parkovacím, informačným a ďalším službám. Ich organizáciu a správu UPJŠ zabezpečí, prípadne vydá dokumentáciu podľa čl. 2 ods. 3.
 4. Ak to uzavreté zmluvy umožňujú, AIO a PIK vydané pre potreby tohto poriadku môžu sprostredkovať aj prístup k službám externých dodávateľov.
Čl. 4
Centrálna databáza AIO
 1. Centrálna databáza AIO je ústredným modulom systému. V nej sa uchovávajú údaje o informačných zdrojoch AIO, prípadne jeho používateľoch a informácie používané špecificky ostatnými modulmi AIO, ako i údaje o identifikačných predmetoch.
 2. Za koordináciu prác pri vytváraní, používaní a aktualizácii Centrálnej databázy AIO zodpovedá Správca AIO, ktorý má právo vyžadovať nevyhnutné výkony a dodržanie stanovených termínov od poverených osôb podľa odsekov čl. 4 ods. 3, 8 a 9 tohto poriadku.
 3. Za udržovanie hardvéru a softvéru Centrálnej databázy AIO, za ochranu a archiváciu jej obsahu, ako aj za úkony súvisiace s akceptovaním žiadostí fakúlt a súčastí UPJŠ o doplnenie a aktualizáciu uchovávaných dát v termíne do 2 pracovných dní od doručenia zmenovej správy, zodpovedá Správca centrálnej databázy AIO
 4. V Centrálnej databáze AIO sú uchovávané v elektronickej forme tieto údaje:
  1.    meno a priezvisko používateľa AIO, vrátane titulov;
  2.    interný jednoznačný identifikátor osoby v systéme AIO, ak je ustanovený;
  3.    číslo PIK;
  4.    predpokladaný koniec obdobia, v ktorom je používateľ oprávnený využívať služby AIO;
  5.    záznam o umiestnení ostatných údajov;
  6.    profil prístupov.
 5. V Centrálnej databáze AIO môžu byť uchovávané v elektronickej alebo písomnej forme:
  1.    údaje o členoch CKM SYST v rozsahu zmluvy medzi UPJŠ a CKM SYST;
  2.    údaje uchovávané inak v elektronickej forme;
  3.    na nevyhnutnú dobu iné údaje potrebné pre AIO. 
 6. Údaje, ktoré sú potrebné pre činnosť niektorej služby, ale nie sú súčasťou centrálnej databázy, sú uchovávané v rámci modulu príslušnej služby. Za správu týchto údajov zodpovedá správca príslušnej služby. 
 7. Primárne údaje o zamestnancoch, študentoch UPJŠ a externých používateľoch Služieb AIO sa vytvárajú, uchovávajú a aktualizujú v subsystémoch HUMAN, ŠTUDENT, AIS, ALEPH500, prípadne vo forme a spôsobom definovaným Správcom AIO. Centrálna databáza AIO tieto údaje využíva. 
 8. Za primárne údaje na účely AIO sa považujú:
  1.    meno a priezvisko používateľa AIO, vrátane titulov;
  2.    dátum narodenia (povinné pre študentov a zamestnancov);
  3.    vyznačenie vzťahu k UPJŠ (študent, učiteľ, zamestnanec, dôchodca, hosť, externý používateľ služieb) spolu s určením fakulty alebo súčasti UPJŠ, ku ktorej má používateľ primárny vzťah;
  4.   pre študentov a zamestnancov UPJŠ: jednoznačný identifikátor osoby v systéme AIS UPJŠ (osobné číslo);
  5.    číslo PIK, príp. ďalšie údaje o nej (preukaz, nálepka, duplikát, zamestnanecká karta…);
  6.    začiatok a predpokladaný koniec obdobia, v ktorom je používateľ oprávnený využívať služby AIO;
  7.    autentifikačné údaje potrebné na webovský prístup k modulom AIO;
  8.    rodné číslo a číslo dokladu totožnosti (u zahraničných študentov číslo cestovného dokladu);
  9.    trvalé a prechodné bydlisko;
  10.  telefónne číslo;
  11.  pohlavie;
  12.  e-mailová adresa;
  13.  farebná fotografia pasového formátu;
  14.  sériové číslo (číslo identifikačného predmetu);
  15.  iné údaje definované Správcom AIO.
 9. Na osobné údaje v Centrálnej databáze AIO sa vzťahuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nesmú byť zverejňované. Môžu byť na základe zmluvy poskytnuté tretej strane, pokiaľ táto vykonáva službu AIO. Prístup k týmto údajom majú iba osoby zodpovedné za prevádzku a správu AIO, a to v rozsahu nutnom na plnenie svojich povinností. Pre tieto osoby platí povinnosť mlčanlivosti o zistených údajoch.
 10. Za zber a aktualizáciu údajov podľa čl. 4 odseku 6 tohto poriadku pre používateľov služieb AIO, ktorí nie sú študentmi, zodpovedá dekan alebo vedúci zamestnanec súčasti UPJŠ, prostredníctvom poverenej osoby, ktorou je spravidla vedúci personálneho útvaru príslušnej fakulty alebo Rektorátu UPJŠ. Zmeny v údajoch o tejto skupiny používateľov sa zasielajú vo formáte definovanom Správcom AIO najneskôr v priebehu prvého pracovného dňa po skončení mesiaca Správcovi centrálnej databázy AIO. Z tohto poriadku vyplýva pre všetkých zamestnancov povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu podľa čl. 4 odseku 6 tohto poriadku pre účely AIO s tým, že ich použitie je obmedzené ustanoveniami tohto poriadku. Správca AIO zabezpečí aspoň raz za 6 mesiacov porovnanie a zjednotenie údajov v Centrálnej databáze AIO s údajmi v evidencii všetkých personálnych úsekov a oddelení.
 11. Za zber a aktualizáciu údajov podľa čl. 4 odseku 6 tohto poriadku pre študentov zodpovedá dekan, prostredníctvom poverenej osoby, ktorou je spravidla vedúci študijného oddelenia fakulty a vedúci zamestnanci súčastí UPJŠ, ktoré študentov registrujú a vedú v evidencii. Aktuálne údaje o tejto skupine používateľov sa zasielajú vždy pri zmene počtu študentov alebo pri hromadnej zmene ich osobných údajov, najmenej však k dátumom uvedeným v prílohe 3 tohto poriadku vo formáte definovanom Správcom AIO, a to najneskôr v priebehu prvého pracovného dňa po uvedených termínoch, Správcovi centrálnej databázy AIO. Z tohto poriadku vyplýva všetkým študentom povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu podľa čl. 4 odseku 6 tohto poriadku pre účely AIO s tým, že ich použitie je obmedzené ustanoveniami tohto poriadku. Správca AIO zabezpečí v mesiaci máj porovnanie a zjednotenie údajov v Centrálnej databáze AIO s údajmi v evidencii všetkých študijných a oddelení.
 12. Poskytnutie služby spojenej s použitím systému AIO pre osobu, ktorá nie je ani študentom, ani zamestnancom UPJŠ, je podmienené súhlasom dotknutej osoby poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu podľa čl. 4 odseku 6 tohto poriadku pre účely AIO v zmysle tohto opatrenia.
 13. Akékoľvek neoprávnené nakladanie s údajmi, ich falšovanie alebo poskytnutie neoprávnenej osobe počas zberu, spracovávania, aktualizácie a archivácie budú považované za porušenie zákona o ochrane osobných údajov a za závažné porušenie pracovnej disciplíny podľa Zákonníka práce s príslušnými dôsledkami v oblasti pracovno-právnych vzťahov.
Čl. 5
Jednotný identifikačný predmet pre AIO
 1. Jednotným identifikačným predmetom pre účely AIO je karta kompatibilná s bezkontaktnou jednočipovou kartou typu MIFARE. Jednotný identifikačný predmet umožňuje používateľovi AIO prístup k tým službám AIO, pre ktoré bola aktivovaná.
 2. Jednotný identifikačný predmet je vizualizovaný a personifikovaný do formy PIK tak, aby mohol slúžiť aj ako preukaz študenta, učiteľa, zamestnanca UPJŠ a externého používateľa (externý študent, dôchodca, hosť…) niektorej zo služieb AIO. Vizualizácia PIK pre jednotlivé skupiny používateľov je uvedená v odsekoch čl. 5 v odsekoch 3 až 8 tohto poriadku a graficky je znázornená v prílohe č. 1.
 3. PIK vydávané ako preukaz študenta a preukaz učiteľa UPJŠ sú vizualizované na základe dohody uzavretej medzi univerzitou a občianskym združením CKM SYST tak, že môžu slúžiť aj ako medzinárodný preukaz študenta (ISIC) a medzinárodný preukaz učiteľa (ITIC). Pre študentov sa táto služba poskytuje výlučne študentom denného štúdia. Platnosť licencie ISIC a ITIC je jeden kalendárny rok po vydaní PIK. Na ďalšie kalendárne roky ju možno individuálne predlžovať v kanceláriách CKM SYST na náklady jej používateľa. Platnosť licencie ISIC alebo ITIC neovplyvňuje použiteľnosť PIK pre prístup používateľa k službám AIO. Použiteľnosť PIK ako preukazu študenta mimo UPJŠ je však viazaná na platnosť licencie ISIC.
 4. PIK vydaná ako preukaz zamestnanca univerzity je vizualizovaná odlišne od preukazu študenta UPJŠ a preukazu učiteľa UPJŠ. Grafické stvárnenie je odtieňom odvodené od univerzitnej farby v hnedozelenozlatom odtieni so znakom UPJŠ, nápisom “ZAMESTNANEC” a nápisom “UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH”. PIK obsahuje aj názov fakulty alebo súčasti UPJŠ, na ktorej je jej nositeľ zamestnaný, dúhový ochranný prúžok nad a pod nápisom “ZAMESTNANEC”, čierny čiarový kód EAN 8 s kódovaným číslom karty a čiastočne priesvitný znak UPJŠ v odtieni odvodenom od univerzitnej farby. Povrch podkladu je štruktúrovaný so svetlejším obrysom štátneho znaku uprostred. V spodnej časti zarovnané vpravo sú meno, priezvisko a tituly držiteľa, pod nimi môže byť uvedené obmedzenie platnosti PIK, začiatok platnosti a dátum narodenia držiteľa. Pod fotografiou je umiestnené sériové číslo PIK. Fotografia držiteľa je umiestnená pri pravom okraji výškovo v strede a pravé rohy sú chránené priesvitnými oválnymi výrezmi štátnych znakov.
 5. PIK vydaná ako preukaz študenta Univerzity študujúceho v externej forme štúdia je vizualizovaná zhodne s preukazom zamestnanca, pričom nápis “ZAMESTNANEC” je nahradený nápisom “EXTERNÝ ŠTUDENT”. Karta obsahuje i názov fakulty, ktorá nositeľa eviduje ako študenta externej formy.
 6. PIK vydaná ako preukaz používateľa, ktorý nie je ani študentom univerzity ani jej zamestnancom a vydanie PIK je v záujme univerzity, je vizualizovaná zhodne s preukazom zamestnanca, pričom nápis “ZAMESTNANEC” je nahradený nápisom “HOSŤ”.
 7. PIK vydaná ako preukaz používateľa-dôchodcu, ktorý bol zamestnancom univerzity je vizualizovaná zhodne s preukazom zamestnanca, pričom nápis “ZAMESTNANEC” je nahradený nápisom “DÔCHODCA”.
 8. PIK vydaná ako preukaz externého žiadateľa – používateľa, ktorý chce získať PIK v súkromnom záujme je vizualizovaná zhodne s preukazom zamestnanca, pričom nápis “ZAMESTNANEC” je nahradený nápisom “POUŽÍVATEĽ”.
 9. PIK vydaná v nepersonifikovanej podobe ako preukaz návštevíka UPJŠ je vizualizovaná zhodne s preukazom zamestnanca, pričom nápis “ZAMESTNANEC” je nahradený nápisom “NÁVŠTEVA č.” a fotografia číslom. Na takejto karte nie je uvedené meno a tituly.
 10. PIK vydaná ako preukaz študenta univerzity študujúceho v dennej forme štúdia je vizualizovaná zhodne s preukazom zamestnanca, pričom nápis “ZAMESTNANEC” je nahradený nápisom “ŠTUDENT”. Karta obsahuje i názov fakulty, ktorá nositeľa eviduje ako študenta. Takáto karta sa vydáva výnimočne v prípade, že študentovi nie je možné vydať kartu ISIC.
 11. Podrobnosti o spôsobe používania PIK pre služby, ktoré budú zavedené neskôr, budú zverejňované oznamom na internete a obvyklým spôsobom na úradných výveskách fakúlt a ostatných súčastí UPJŠ, prípadne písomným informovaním dotknutých súčastí UPJŠ.
 12. Ak je používateľ PIK členom viacerých skupín používateľov (napríklad študent aj zamestnanec zároveň, alebo študent, resp. zamestnanec dvoch fakúlt), je mu vydaná PIK zodpovedajúca jeho primárnemu vzťahu k UPJŠ.
 13. Vydanie preukazu používateľa služieb UK UPJŠ čiastočne nahrádzajúceho PIK v Knižničnej službe AIO pre externých používateľov služieb UK UPJŠ, na ktorých sa nevzťahujú predchádzajúce odseky, upravuje Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice UPJŠ (napr. návštevníci Rakúskej knižnice, používatelia mimo UPJŠ).
Čl. 6
Personifikácia a aktivácia PIK
 1. Študentom UPJŠ, zamestnancom UPJŠ a ostatným používateľom sa PIK personifikujú, aktivujú a vydávajú postupom stanoveným v čl. 6 odseku 4 až 7 tohto poriadku. Po vyhotovení PIK, používateľ osobne prevezme PIK a podpíše jej prevzatie. Prevzatím PIK vzniká používateľovi nárok na jej používanie. Používateľ je povinný PIK chrániť pred mechanickým poškodením, ako aj pred účinkami magnetického poľa a nesie zodpovednosť za jej zneužitie.
 2. PIK je personifikovaná do podoby preukazu používateľa s jeho fotografiou, menom, dátumom platnosti a súčasťou UPJŠ, ku ktorej má primárny vzťah. Aktivácia PIK predstavuje technologický proces, v rámci ktorého sú používateľovi a jemu priradenej PIK sprístupnené služby AIO podľa požiadaviek fakulty alebo súčasti UPJŠ. Rozsah sprístupnenia služieb sa zaznamená v Centrálnej databáze AIO.
 3. Personifikáciu, vydávanie i spätné preberanie PIK a ich evidenciu zabezpečujú:
  1.    pre študentov príslušné študijné oddelenia fakulty;
  2.    pre zamestnancov a ostatných používateľov fakúlt príslušné personálne oddelenia fakúlt,
  3.    pre zamestnancov a ostatných používateľov R UPJŠ a univerzitných pracovísk UPJŠ Úsek ľudských zdrojov Rektorátu UPJŠ.
 4. Personifikáciu PIK pre zamestnancov UPJŠ a jej súčastí vykonáva CIaKT UPJŠ na základe žiadosti personálneho oddelenia fakulty alebo inej súčasti UPJŠ adresovanej CIaKT UPJŠ. Žiadosť je spravidla hromadná a obsahuje údaje o každom žiadateľovi podľa čl. 4 ods. 6 tohto poriadku. Správnosť údajov pre potreby AIO overuje kompetentný zamestnanec príslušného útvaru, ktorý pripravuje žiadosť na základe predloženého dokladu totožnosti. Žiadosť je autorizovaná vedúcim útvaru, ktorý ju podáva. Zároveň treba predložiť doklad o zaplatení poplatku za vydanie PIK, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 5. Personifikáciu PIK pre študentov vykonáva CIaKT na základe žiadosti príslušných personálnych oddelení fakulty adresovanej CIaKT. Zároveň treba predložiť doklad o zaplatení poplatku za vydanie PIK. V rámci personifikácie sa súčasne aktualizuje databáza údajov pre potreby AIO v štruktúre a rozsahu podľa ustanovenia čl. 4 ods. 6 tohto poriadku.
 6. Po personifikácii a aktivácii vydáva zamestnancom UPJŠ PIK príslušné personálne oddelenie. Personifikácia a aktivácia PIK je organizovaná tak, aby noví zamestnanci dostali aktivované PIK na začiatku prvého dňa ich pracovného pomeru s UPJŠ.
 7. CIaKT UPJŠ zabezpečí fotografovanie používateľov PIK. Používateľ povinný poskytnúť pri fotografovaní súčinnosť, najmä dostaviť sa na určené miesto v určenom čase a riadiť sa pri fotografovaní pokynmi fotografa.
Čl. 7
Poplatok za vydanie PIK, navracanie, ukončenie platnosti a archivácia PIK
 1. PIK je vlastníctvom používateľa, ktorému bola vydaná.
 2. Vydanie PIK používateľovi je podmienené uzavretím zmluvy medzi používateľom a UPJŠ o poskytnutí PIK, požiadaním o vydanie PIK, sprístupnením údajov o užívateľovi podľa čl. 4 odsek 6 tohto poriadku a zaplatením poplatku za vydanie PIK. Návrh zmluvy o poskytnutí PIK jej používateľovi je uvedený v prílohe č. 2, poplatky spojené s PIK sú uvedené v prílohe č. 4. tohoto poriadku.
 3. Poplatok za vydanie PIK pre jej používateľa sa stanovuje jednotne pre všetkých používateľov vo výške primeranej výdavkom Fondu AIO UPJŠ. Poplatok za vydanie PIK môže používateľom uhradiť aj fakulta alebo iná súčasť UPJŠ, iná právnická, či fyzická osoba. Správca AIO má v odôvodnených prípadoch právo poskytnúť jednotlivcovi alebo i skupine používateľov PIK zľavu, resp. poplatok odpustiť. 
 4. Poplatok za vydanie PIK sa platí vopred. Poplatok za vydanie sa platí spravidla v hotovosti prostredníctvom pokladní, prípadne prevodom na účet. Používateľ PIK sa musí pri jej preberaní na výdajnom mieste preukázať dokladom o zaplatením poplatku.
 5. Poplatky za vydanie PIK sú zdrojom Fondu AIO UPJŠ. Prostriedky fondu sú vedené na základnom bežnom účte UPJŠ a účtované rozdielnou účtovnou analytikou. Tento účet spravuje Rektorát UPJŠ. Fond AIO UPJŠ je účelový fond, ktorého prostriedky a výnosy sa používajú výlučne na:
  1.    nákup a udržiavanie PIK;
  2.    hradenie časti nákladov spojených s prevádzkou AIO;
  3.    inováciu a modernizáciu jednotlivých častí AIO.
 6. Ak sa používateľovi vydáva nová PIK, zaplatí poplatok za jej vydanie v plnej výške.
 7. Používateľ PIK môže túto vrátiť kedykoľvek po ukončení využívania služieb AIO. V takom prípade je vrátená PIK bezodkladne deaktivovaná a presunutá na CIaKT do skladu kariet.
 8. Pri ľubovoľnom prerušení, ukončení štúdia, alebo pri ukončení pracovného pomeru, či iného vzťahu k UPJŠ stráca PIK platnosť, je deaktivovaná pre použitie v rámci AIO, príp. zablokovaná pre ďalšie použitie (napr. študentské zľavy na cestovnom a pod.). Za vyznačenie tejto informácie v subsystémoch podľa čl.4 odsek 6 tohto poriadku zodpovedajú zamestnanci útvarov podľa čl. 6, ods. 3 tohto poriadku. Títo tiež zodpovedajú za dodanie informácií do Centrálnej databázy AIO a za ich zapracovanie zodpovedá Správca centrálnej databázy AIO. Takáto PIK je uložená v sklade PIK po predpokladanú dobu po obnovenie vzťahu držiteľa k UPJŠ, najviac však 5 rokov, alebo po skončenie doby platnosti a v prípade obnovenia vzťahu držiteľa k UPJŠ sa mu opäť vydá a aktivuje.
 9. PIK sú uložené v určených kancelárskych priestoroch (sklade) CIaKT UPJŠ. Uložené sú výlučne deaktivované PIK. Aktivovavané PIK môžu byť uložené v určených priestoroch Správy AIO, iba po nevyhnutný čas do odovzdania používateľovi alebo deaktivácie. Uložené PIK, ktoré sú funkčné a nie sú fyzicky opotrebované je možné opakovane použiť po príslušnej personifikácii a aktivácii. Za uložené PIK zodpovedá poverený zamestnanec CIaKT UPJŠ alebo Správou AIO poverený zamestnanec. Uvedení zamestnanci musia mať uzavreté dohody o hmotnej zodpovednosti.
 10. PIK sú v súlade s platnými právnymi predpismi považované za ceninu, podliehajú účtovnej a operatívnej evidencii a inventarizácii.
 11. PIK sa vyrábajú hromadne na základe databázy údajov zaslanej externému dodávateľovi pričom podmienky tejto výroby sú upravené zmluvou medzi dodávateľom a UPJŠ, alebo individuálne v priestoroch Správy AIO. Ak je PIK vyrábaná hromadne, doba od požiadania po vydanie PIK je určená aktuálne pre každé hromadné vydanie v prílohe č. 3 tohto poriadku.
 12. Priebežnú (kusovú) výrobu PIK zabezpečuje Správca AIO v priestoroch Správy AIO vybavených príslušnou technológiou. Priestory Správy AIO sú samostatné, bez prístupu nepovolaných osôb s možnosťou bezpečného uloženia aktivovaných a nepersonifikovaných PIK. Členovia Správy AIO sú Správca AIO, Správca centrálnej databázy AIO, Správcovia služieb AIO a zamestnanci poverený výkonom práce na Správe AIO.
 13. Režim vystavenia a používania jednorázových PIK v jednotlivých budovách UPJŠ a jej súčastí bude upravený samostatným vnútrouniverzitným predpisom.
Čl. 8
Používanie PIK
 1. Používateľ PIK je zodpovedný za jej riadne používanie. PIK sa používa v rámci AIO:
  1.    ako preukaz študenta podľa zákona o vysokých školách;
  2.    ako preukaz zamestnanca UPJŠ;
  3.    na preukazovanie totožnosti a oprávnenia pre vstup do príslušných priestorov, vrátane ubytovacích kapacít;
  4.    na identifikáciu pri využívaní knižnično-informačných služieb ;
  5.    na ostatné služby postupne zavádzané v rámci AIO.
 2. Stratu alebo krádež PIK je používateľ povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť na Správu AIO a pracovisko, ktoré ju vydalo. Zodpovedný zamestnanec vydávajúceho pracoviska zabezpečí okamžité zablokovanie PIK pred jej prípadným zneužitím.
Čl. 9
Moduly AIO
 1. Definícia, využitie a vlastnosti základných modulov AIO sú uvedené v článkoch 10, 11 a 12 tohto poriadku pričom ich uplatňovanie začína dňom uvedenia príslušného modulu do prevádzky. Používatelia budú o uvedení modulu do prevádzky informovaný obvyklým spôsobom.
 2. Využitie vlastností a možností AIO v ďalších moduloch bude upravené samostatným univerzitným predpisom pre každý z nich.
 3. Využitie vlastností a možností PIK v rámci poskytovania ďalších služieb upraví predpisom Správca AIO v súčinnosti poskytovateľa príslušnej služby podľa čl. 1 odstavec 3, čl. 2 odstavec 3 tohto poriadku.
Čl. 10
Prístupový modul AIO
 1. Modul Prístup umožňuje používateľovi PIK prostredníctvom automatického otvárania dverí selektívny vstup do vyhradených priestorov UPJŠ, jej fakúlt a ostatných súčastí ako sú internáty, knižnice, počítačové miestnosti, laboratóriá, telocvične a športoviská a pod. Všetky prístupové práva sú zhromažďované v Centrálne uchovávanej databáze tohto modulu, prípadne v Centrálnej databáze AIO. Fakulta, rektorát, alebo súčasť UPJŠ má oprávnenia určovať prístupové práva k elektronickým zámkom umiestneným v jej priestoroch, pričom nesmie bez vážneho dôvodu obmedzovať vstup držiteľov PIK do chránených priestorov. Fakulta, rektorát, alebo súčasť UPJŠ postúpia požiadavky na nastavenie elektronických zámkov Správcovi AIO v ním určenej forme. Správca AIO zabezpečí prostredníctvom Správcov služieb nastavenie elektronických zámkov. 
 2. Pre akékoľvek zneužitie prístupových práv v rámci AIO platia:
  1.    pre zamestnancov príslušné ustanovenia Pracovného poriadku UPJŠ a Zákonníka práce (§68), pričom zneužitie prístupových práv v rámci AIO sa bude posudzovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny;
  2.    pre študentov príslušné ustanovenia Disciplinárneho poriadku UPJŠ, alebo fakulty UPJŠ; v prípade vzniku škody z titulu zneužitia prístupových práv v rámci AIO platia voči študentom tiež príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. V prípade zneužitia prístupových práv používateľom, ktorý nie je ani zamestnanec UPJŠ ani študent UPJŠ , bude tento vylúčený z poskytovania služieb v rámci AIO. V prípade vzniku škody z tohto titulu platia voči osobe, ktorá zneužila prístupové práva AIO ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Čl. 11
Dochádzkový modul AIO
 1. Dochádzkový modul AIO slúži na evidenciu pobytu zamestnancov UPJŠ na súčastiach UPJŠ. Modul eviduje príchod, odchod a všetky prerušenia pracovnej doby každého zamestnanca UPJŠ, jej fakúlt a súčastí. Pri evidencii prerušenia pobytu na pracovisku z dôvodu služobného, návštevy lekára, pracovnej cesty, dovolenky, práceneschopnosti a pod. je potrebné dôvod prerušenia vyznačiť v systéme (na klávesnici čítacieho zariadenia).
 2. Evidencii dochádzky sú povinní sa podrobiť povinne všetci zamestnanci UPJŠ . Učitelia UPJŠ používajú dochádzkový modul v rozsahu stanovenom dekanom príslušnej fakulty alebo vedúcim zamestnancom príslušnej súčasti.
 3. V prípade zneužitia vlastností Dochádzkového modulu AIO, alebo v prípade jeho obchádzania používateľom budú tieto skutočnosti posudzované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny podľa príslušných ustanovení Pracovného poriadku UPJŠ a Zákonníka práce.
Čl. 12
Knižničný modul AIO
 1. Knižničný modul AIO slúži najmä na identifikáciu používateľa při výpožičnom procese a používaní rešeršných a ďalších služieb knižnice.
 2. Knižničný modul AIO slúži všetkým používateľom PIK. Jej používatelia sú povinní rešpektovať Knižničný poriadok UK UPJŠ.
 3. V prípade zneužitia vlastností Knižničného modulu AIO, alebo v prípade jeho obchádzania používateľom budú tieto skutočnosti posudzované podľa ustanovení čl. 14 tohto poriadku.
 
Čl. 13
Práva používateľa AIO
 
Používateľ AIO má právo využívať všetky služby poskytované v rámci AIO a to v rozsahu svojho vzťahu lege artis k UPJŠ. Používateľ AIO má právo na vydanie novej PIK bez udania dôvodu a bez zbytočného odkladu na vlastnú žiadosť. Žiadosť musí obsahovať údaje podľa čl. 4 odstavec 6 tohto poriadku a potvrdenie o zaplatení poplatku za vydanie PIK.
 
Čl. 14
Povinnosti a zodpovednosť používateľa AIO a vlastníka PIK
 1. Používateľ AIO je povinný a zodpovedný za:
  1.    poskytovanie správnych údajov nevyhnutných pre riadne fungovanie AIO. V prípade zámerného poskytnutia nesprávnych údajov bude táto skutočnosť posudzovaná:
  ·        u zamestnancov UPJŠ v závislosti od miery závažnosti ako závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle Pracovného poriadku UPJŠ a Zákonníka práce;
  ·        u študentov ako porušenie disciplíny v zmysle Disciplinárneho poriadku UPJŠ;
  ·        u ostatných používateľov ako porušenie tohto poriadku s následkom vylúčenia z používania AIO a jeho služieb.
  1.       riadne používanie PIK v rámci jednotlivých modulov;
  2.       bezodkladné nahlásenie straty alebo podozrenia na zneužitie PIK neoprávnenou osobou;
  3.       nahlásenie podozrenia na zneužitie PIK, ktorá je iná ako jeho vlastná (nie vlastnej);
  4.       nahlásenie poznatkov o zneužívaní PIK na iné účely ako bola určená.
 2. Podozrenie a poznatky o porušovaní tohto poriadku sú osoby podľa čl.1 odsek 1 tohto poriadku povinné nahlásiť Správe AIO.
 3. Zistené pokusy o falšovanie alebo iné zneužitie PIK sa bude posudzovať:
  1.       u zamestnancov UPJŠ v závislosti od miery závažnosti ako menej závažné alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle Pracovného poriadku UPJŠ a Zákonníka práce;
  2.       u študentov ako porušenie disciplíny v zmysle Disciplinárneho poriadku UPJŠ;
  3.       u ostatných používateľov ako porušenie tohto poriadku.
 4. Používateľovi PIK môže Správca AIO v prípade porušenia čl. 14 tohto poriadku, opakovaného porušenia ostatných článkov, alebo súčasného porušenia viacerých článkov tohoto poriadku:
  1.       dočasne obmedziť, až pozastaviť poskytovanie služieb AIO
  2.       trvale ich vylúčiť z poskytovania služieb AIO;
  3.       ukončiť platnosť PIK čím PIK stráca platnosť.
O týchto skutočnostiach Správca AIO informuje používateľa PIK písomne.
 
Čl. 15
Prístup k službám
 
Fakulta, alebo súčasť UPJŠ, ktorá vyznačuje na žiadosti o poskytnutie PIK rozsah prístupu k službám, môže umožniť prístup k službám poskytovaným inou fakultou, alebo súčasťou UPJŠ iba v rozsahu nimi vymedzenom. V prípade podozrenia z porušovania tohoto poriadku môže Správca AIO na nevyhnutnú dobu obmedziť prístup k službám, alebo úplne deaktivovať PIK. Používatelia PIK, alebo poskytovatelia služieb sa vo veciach súvisiacich s AIO obracajú na zamestnanca určeného Správcom AIO. V sporných otázkach súvisiacich s AIO rozhoduje Správca AIO. Služby AIO v neobmedzenom rozsahu môžu využívať rektor UPJŠ, prorektor pre VČ a IT a Správca AIO.
 
Čl. 16
Prechodné ustanovenia
 1. AIO a jeho jednotlivé moduly a služby sa budú na UPJŠ, jej fakultách a ostatných súčastiach zavádzať postupne.
 2. V rámci implementácie AIO platia pre fakulty a ostatné súčasti UPJŠ pre personifikáciu a aktiváciu PIK ustanovenia čl. 4, 5, 6 a 7 tohto poriadku primerane. V týchto prípadoch sa karty personifikujú a aktivujú hromadne, pričom časové relácie sa upravia podľa konkrétnych podmienok implementácie. 
 3. Spracovanie príloh č.1 až 5 tohoto poriadku a ich aktualizáciu zabezpečuje Správca AIO v zmysle čl. 2 odsek 3 písm. i).
Čl. 17
Záverečné ustanovenie
 
Tento poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ a účinnosť dňom 01.06.2004.
 
 
 
V Košiciach dňa 18.5.2004
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
r e k t o r
 
 
 
 
 
              
 
PRÍLOHA č. 3
Dôležité dátumy a doby v systéme AIO.
 
Harmonizácia údajov v Centrálnej databáze AIO s údajmi používateľov PIK na roky 2004, 2005:
 
1.10.2004
1.12.2004
1.5.2005
1.7.2005
1.10.2005
 
Lehota na vydanie PIK od podania žiadosti po vydanie pre hromadné vydanie v roku 2004:
150 dní
 
PRÍLOHA č.4
Sadzba poplatkov.
 
1.      Poplatok za vydanie PIK ISIC študenta denného štúdia je 500 Sk.
2.      Poplatok za vydanie PIK študenta denného štúdia je 500 Sk.
3.      Poplatok za vydanie PIK študenta externého štúdia je 300 Sk.
4.      Poplatok za vydanie PIK ISIC doktoranda interného štúdia je 500 Sk.
5.      Poplatok za vydanie PIK doktoranda externého štúdia je 300 Sk.
6.      Poplatok za predĺženie platnosti preukazu ISIC ročnou známkou je 180 Sk.
7.      Poplatok za predĺženie platnosti preukazu ITIC ročnou známkou je 200 Sk.
8.      Poplatok za vyznačenie platnosti PIK ročnou známkou je 50 Sk (aktuálne po 1.9.2005).
9.      Poplatok za vydanie PIK zamestnanca je 240 Sk.
10.    Poplatok za vydanie PIK ITIC je 440 Sk.
11.    Poplatok za vydanie PIK hosťa je 300 Sk.
12.    Poplatok za vydanie PIK používateľa je 300 Sk.
13.    Poplatok za vydanie PIK dôchodcu je 300 Sk.
 
Výška súm je stanovená podľa nákladov na jednotlivé druhy kariet a výrobnou a správnou réžiou. Cena licencie ISIC stanovená CKM SYST je 180 Sk, licencie ITIC 200 Sk. PIK študentov obsahujú bezkontaktný čip a majú obojstrannú potlač čím je daná ich hodnota bez licencie ISIC/ITIC na cca 300 Sk. PIK zamestnancov majú iba jednostrannú potlač. PIK hosťa, dôchodcu a používateľa nie je možné vyrábať sériovo, iba kusovo, čím je daná ich vyššia hodnota i pri jednostrannej potlači.
 

 


Študuj na UPJŠ