UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach privítala vo svojich priestoroch košického župana

    Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal v stredu 13. júna 2018 predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Rektorátu UPJŠ v Košiciach za účasti prorektorky pre zahraničné vzťahy a mobilitu na UPJŠ doc. Ing. Silvie Ručinskej, PhD., kvestora RNDr. Ing. Michala Tkáča, PhD., poradcu rektora pre oblasť ďalšieho vzdelávania, e-vzdelávania a AiS2 doc. RNDr. Dušana Švedu, CSc., riaditeľa TIP – UPJŠ prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc. a riaditeľa kancelárie predsedu KSK JUDr. Borisa Bilčaka.

    Spoločne diskutovali o rozvojových aktivitách UPJŠ a KSK. Prediskutovali možnosti spolupráce univerzity so strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a univerzita predstavila svoju ponuku pre celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy KSK.  Najväčšiu pozornosť venovali prítomní predstaveniu investičného projektu rekonštrukcie areálu univerzity na Medickej ulici spojenú s výstavbou nového technologického pavilónu TIP UPJŠ. Obe strany sa dohodli na úzkej spolupráci pri riešení nastolených okruhov rokovania.


Posledná aktualizácia: 15.10.2018