UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie čestného titulu "profesor emeritus"

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a po schválení vo Vedeckej rade UPJŠ dňa 15.6.2012 udelil čestný titul "profesor emeritus" prof. MUDr. Branislavovi Bohušovi, CSc. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania. Profesora Bohuša osobne prijal pán rektor v priestoroch kancelárie rektora dňa 6.9.2012 za účasti prorektora pre vedu a výskum prof. RNDr. J. Černáka, CSc.


Posledná aktualizácia: 17.04.2013