UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Seminár - Transfer technológií a prenos výsledkov do praxe

Dňa 3. 12. 2013 o 14:00 h. sa v historickej aule UPJŠ na Šrobárovej 2 uskutoční seminár venovaný transferu technológií a prenosu výsledkov výskumu do praxe.

Seminár organizuje Centrum Vedecko Technických Informácií (CVTI SR) a Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe (UpTVV).

Na seminári budú prezentované informácie o možnostiach podpory v procese transferu technológií, ktoré CVTI SR a UpTVV UPJŠ ponúka.

Program

1. Projekt NITT SK a Národný systém podpory transferu technológií (Mgr. Miroslav Kubiš, 30 min.)

 • Predstavenie národného projektu NITT SK
 • Predstavenie Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT), ktorého vybudovanie je strategickým cieľom projektu NITT SK
 • NSPTT – expertné podporné služby (všeobecne)
 • NSPTT – hradenie patentových poplatkov
 • Národný portál pre transfer technológií (všeobecne)
 • Prehľad podporených technológií a poskytnutých služieb

2. Podpora v rámci NSPTT (RNDr. Jaroslav Noskovič PhD., 45 min. + 15 min. spoločná diskusia na záver)

 • Predstavenie jednotlivých častí NPTT
  • Poskytované služby (predstavenie služieb)
  • Poskytované vzorové materiály (vrátane ukážok dostupných materiálov)
  • Informačné zdroje
  • Podujatia (predstavenie podujatí organizovaných v rámci projektu NITT SK)
  • Multimediálna galéria
  • Tranfer technológií bulletin - TTb
 • Objednanie rešeršných služieb (prostredníctvom rozhrania NPTT)

3. Postup pri poskytovaní expertných podporných služieb (predstavenie spolupráce CVTI SR s UPJŠ – RNDr. Peter Stefanyi, PhD.)

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015