UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, pripravila pre vybraných záujemcov zo slovenskej vedeckej komunity 4. ročník  medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2017“ (Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017).

4. ročník medzinárodnej školy SFEL2017 sa konal od 9. do 12. 5. 2017 v Liptovskom Jáne, v hoteli Sorea Máj.

Medzinárodnej školy SFEL2017 sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov. Vďaka finančnej podpore zo strany MŠVVaŠ SR a European XFEL, GmbH  sa na podujatí zúčastnili študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bohaté zastúpenie  doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov mala aj Slovenská akadémia vied, predovšetkým Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

Medzi významné pozvané prednášky určite patrili príspevky dvoch vedeckých riaditeľov XFEL - Thomasa Tschentschera a Sergueia Molodtsova, ktorí sa venovali významu a prínosu XFEL pre vedecké aplikácie. Pre študentov a doktorandov boli rovnako atraktívne aj prednášky Andersa Madsena  o využití XFEL vo výskume materiálov,  ale aj prednášky slovenských odborníkov spolupracujúcich s výskumnými tímami v XFEL na vývoji dvoch experimentálnych stanovíšť Karla Saksla, Patrika Vagoviča, Jozefa Uličného a Imricha Baráka. Z  prednášok venovaných zdrojom synchrotrónového žiarenia zaujali účastníkov SFEL2017 najmä príspevky Thomasa Schreinera a Rajmunda Moksa.

„4. ročník medzinárodnej školy ponúkol študentom, doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom možnosť vypočuť si prednášky popredných svetových odborníkov v oblasti využitia rtg žiarenia pri štúdiu štruktúry živej i neživej hmoty. Významným prínosom boli aj neformálne diskusie s vedeckými riaditeľmi XFEL a s odborníkmi spolupracujúcimi s výskumnými tímami v XFEL. Pevne verím, že väčšina zúčastnených SFEL2017  bude mať ambíciu podieľať sa na experimentoch plánovaných po 1. januári 2018,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach a predseda organizačného výboru SFEL2017 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

„SFEL2017 bola pre mňa prínosom predovšetkým pre získanie a prehĺbenie vedomostí o XFEL a sychrotrónovom žiarení. Získané poznatky určite využijem pri žiadosti o účasť na meraniach na zariadeniach XFEL a samozrejme aj vo výučbovom procese,“ zhodnotil Miloš Matvija z Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Viac informácií nájdete na stránke: http://sfel2017.sk/en/, http://www.xfel.eu/


Kontakt pre médiá – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:
Mária Hrehová, tel.: +421(0)55 / 234 1112, mob.: +421 905 385 911, maria.hrehova@upjs.sk  

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:
Zuzana Hajdu, tel.: 02/ 69 253 134, zuzana.hajdu@cvtisr.sk

 


Posledná aktualizácia: 24.04.2019