UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Študenti z Univerzity Cergy Pontoise na pôde UPJŠ

Dňa 22. marca 2013 navštívila UPJŠ skupina 30 študentov a dvoch profesoriek z Univerzity Cergy Pontoise v Paríži. Študentom a vyučujúcim programu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov po privítaní pánom rektorom, prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc., predstavila UPJŠ prorektorka UPJŠ pre zahraničné vzťahy, doc. Mgr. Slávka Tomaščíková PhD., aktivity SAIA prezentovala pani Ing. Zuzana Kalináčová. V následnej živej diskusii s prorektorom UPJŠ pre vedu a výskum, prof. RNDr. Jurajom Černákom, CSc., sa študenti a vyučujúce aktívne zaujímali o komplexnosť medzinárodnej spolupráce pracovísk a jednotlivcov UPJŠ nielen vo vede a výskume, ale aj jej dosahu na študijnú oblasť.


Posledná aktualizácia: 23.02.2016