UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie cien rektora a odovzdanie dekrétov novovymenovaným docentkám a docentom UPJŠ

    V Historickej aule rektorátu UPJŠ dňa 21. septembra 2021 slávnostne odovzdal rektor univerzity, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s  prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, prof. RNDr. Petrom Fedoročkom, CSc., a prorektorkou pre marketing a vzťahy s verejnosťou, doc. JUDr. Reginou Hučkovou, PhD., dekréty novým docentkám a docentom a udelil Ceny rektora. Za prítomnosti dekanky Filozofickej fakulty, prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., dekana Prírodovedeckej fakulty, doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., dekana Právnickej fakulty, doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD., a dekana Fakulty verejnej správy, doc. JUDr. Mgr. Michala Jesenka, PhD., boli privítané a privítaní nové docentky a noví docenti spolu s laureátmi Cien rektora.  

    Pôvodne sa mal ceremoniál uskutočniť počas slávnostného stretnutia akademickej obce v aule Lekárskej fakulty UPJŠ 20. septembra 2021, avšak kvôli nepriaznivej epidemickej situácii, a z dôvodu zachovania bezpečnostných opatrení, bola zvolená komornejšia atmosféra Historickej auly.   

Laureáti Cien rektora:

  • doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. - Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu
  • PhDr. Milan Douša - Cena rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti
  • RNDr. Radka Gorejová - Cena rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti
  • prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. - Cena rektora za významný mediálny čin v AR 2020/2021
  • Folklórny súbor Hornád - Cena rektora za významný mediálny čin v AR 2020/2021
  • Univerzitné poradenské centrum - Cena rektora za významný mediálny čin v AR 2020/2021

    „Chcem vám zagratulovať k vašim vedeckým výkonom, študijným výsledkom a úspechom, ktoré zviditeľnili našu univerzitu. Snaha o progres a neustála zvedavosť i túžba po poznaní sú inšpiráciou pre celú akademickú obec UPJŠ. V mene nás všetkých vám ďakujem za to, že šírite dobré meno druhej najstaršej klasickej univerzity, našej alma mater a prajem vám do budúcna ďalšie úspechy vo vašich odboroch,“ uviedol prof. Sovák.

Nové docentky a docenti:

•    RNDr. Miroslav Almáši, PhD.
•    Mgr. Markéta Andričíková, PhD.
•    MUDr. Peter Berek, PhD.
•    Ing. Katarína Bónová, PhD.
•    JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD.
•    MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
•    MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA
•    Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
•    Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
•    MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
•    MUDr. Eva Feketeová, PhD.
•    JUDr. Miroslav Fico, PhD.
•    MUDr. Martin Janičko, PhD.
•    RNDr. Ladislav Janovec, PhD.
•    RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.
•    MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA
•    RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
•    Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
•    Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
•    MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
•    PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
•    Ing. Karel Saksl, DrSc.
•    RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
•    MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
•    PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
•    MUDr. Zuzana Solárová, PhD.
•    RNDr. Juraj Ševc, PhD.
•    PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.
•    Mgr. Renáta Timková, PhD.
•    JUDr. Diana Treščáková, PhD.
•    MUDr. Ján Varga, PhD., MHA
•    MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH
•    JUDr. Jana Žuľová, PhD.

    „Vážené panie docentky a páni docenti, blahoželám vám k dosiahnutiu tejto mimoriadne dôležitej méty vo vašom kariérnom raste, ktorá by mala mať bezpochyby pozitívny dopad aj na váš súkromný život. Úspešná obhajoba habilitačnej práce je v prostredí slovenskej legislatívy zlomovým okamihom. Kompetencie univerzít sú doslova odkázané a viažu sa na pozíciu docent. Milé kolegyne a kolegovia, želám vám do ďalšej vašej činnosti veľa úspechov, radosti a uspokojenia so zmysluplnej práce, ktorú môžete teraz vykonávať. Želám vám pevné zdravie a pohodu v súkromnom živote. Nech v UPJŠ nájdete inštitúciu, ktorá naplní vaše predstavy o sebarealizácii a pracovisko, ktorému sa oplatí venovať všetok potenciál. Ja a môj tím vo vedení univerzity a vo vedeniach fakúlt sa pokúsime pre to urobiť maximum,“ poprial novovymenovaným docentkám a docentom rektor UPJŠ, prof. Sovák.

    Oceneným jednotlivcom i kolektívom, novovymenovaným docentkám a docentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov!


Posledná aktualizácia: 02.12.2022