UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ podpísala Memorandum o porozumení

Dňa 6. 3. 2013 sa na pôde rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo stretnutie pri príležitosti uzatvorenia Memoranda o porozumení medzi UPJŠ v Košiciach a švajčiarskou spoločnosťou DCore Systems SA, ktorú zastupovali p. Serge Cantacuzene-Speransky, CEO a Róbert Harakaly, CTO). Na stretnutí sa za UPJŠ zúčastnili prorektor pre vedu a výskum prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. (v zastúpení pána rektora), prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a dekan Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. V rámci zmluvnej spolupráce tak naša univerzita získa, okrem iného, hardvér a softvér na prevádzku dátového úložiska.


Posledná aktualizácia: 23.02.2016