UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uzatvorenie kolektívnej zmluvy

Dňa 26. marca 2013 bola podpísaná Kolektívna zmluva medzi Koordinačnou odborovou radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UPJŠ v Košiciach, zastúpenou Ing. Tatianou Bušovou, predsedníčkou  KOR  a  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpenou prof.  MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc., rektorom univerzity. Kolektívna zmluva upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2013.


Posledná aktualizácia: 23.02.2016