UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Venujte 2%-ný podiel zaplatenej dane


Vážení zamestnanci a priatelia UPJŠ,

blíži sa čas, kedy sa budeme v súlade so zákonom č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rozhodovať či a na aké účely poskytneme 2 % zaplatenej dane v prospech právnických osôb, vymedzených citovaným  zákonom. Medzi takéto právnické osoby, ktorým môže byť poskytnutý 2%-ný podiel zaplatenej dane, patrí  aj Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Nadácia bola založená Nadačnou listinou v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 12. februára 2003. Jej hlavným poslaním je podpora najmä univerzitného vzdelávania a pomoc pri rozvoji tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie vysokoškolského, celoživotného a ďalšieho vzdelávania, zvýšenie spoločenského ocenenia vysokoškolského učiteľa a podpora vynikajúcich a talentovaných študentov.

V súlade s § 50 a nasl. zákona č. 595/2003 Z. z. ako predseda Správnej rady Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a súčasne rektor UPJŠ dovoľujem si požiadať Vás o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane za rok 2011 na účet nadácie.

Zároveň Vás chcem ubezpečiť, že Váš podiel dane, za poukázanie ktorého Vám vopred ďakujem, bude použitý len v súlade s nadačnou listinou nadácie. Touto sumou napomôžete k napĺňaniu zámerov a verejnoprospešného účelu našej nadácie.

Bližšie informácie a pokyny nájdete na našej webovej stránke Nadácie UPJŠ v Košiciach.  

Vážení zamestnanci a priatelia UPJŠ, vopred Vám ďakujem za Váš  príspevok k rozvoju činnosti našej nadácie.

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. v.r.
predseda Správnej rady nadácie

 

 

Posledná aktualizácia: 17.04.2013