UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vyhlásenie volieb zástupcov študentov UPJŠ do ŠRVŠ SR

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKEJ OBCE
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA  ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

25. 10. 2018

AS UPJŠ v Košiciach uznesením zo dňa 18. októbra 2018
vyhlasuje

voľby 4 zástupcov študentov UPJŠ do
Študentskej rady vysokých škôl SR

na deň 28. novembra 2018 od 9:00 do 13:00 hod.
v určenej volebnej miestnosti každej fakulty.

Návrhy kandidátov sa môžu podávať v zalepenej obálke osobne do kancelárie AS UPJŠ (1.poschodie, č. miest. 131), alebo do podateľne Rektorátu UPJŠ (prízemie),  alebo poštou v súlade s náležitosťami obsiahnutými v čl. 6 ods. 4 Volebného poriadku pre voľby do ŠRVŠ SR na UPJŠ, ktorý je zverejnený na www stránke UPJŠ v časti Akademický senát UPJŠ - základné dokumenty.

Návrh kandidáta musí obsahovať:

a) meno a priezvisko kandidáta,
b) študijný program, stupeň štúdia a evidenčný ročník štúdia,
c) fakultu/univerzitu, na ktorej študuje,
d) formu štúdia,
e) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa,
f) písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou,
g) kontaktné údaje na kandidáta,
h) písomný súhlas kandidáta so spracovaním a uchovaním osobných údajov.


Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené

v termíne do 21. 11. 2018 do 09:00 hod.
 

  doc. RNDr. Roman Soták, PhD., v.r.
predseda AS UPJŠ

 

Vzor návrhu na kandidáta je na www stránke UPJŠ v aktualitách pri vyhlásení volieb do ŠRVŠ.

 

Posledná aktualizácia: 21.02.2019