UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Voľby do Študentskej internátnej rady UPJŠ


ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Šrobárova 2, 041 80 Košice

E-mail: vladimira.ledecka@student.upjs.sk

Košice, 04.04.2013    

VÁŽENÁ
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKEJ OBCE
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH


Študentská časť
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje


voľby do Študentskej internátnej rady

na deň 30. apríla 2013 v čase od 13,00 do 17,00 hod.

na Medickej ul. 6 v miestnosti č. 41/B (priestory ŠIR).
 

   Návrhy kandidátov za jednotlivé fakulty UPJŠ sa podávajú v zalepenej obálke do schránky umiestnenej na vrátnici ŠDaJ Medická ul. 6 v súlade s čl. 5 Volebného poriadku pre voľby do ŠIR na UPJŠ, ktorý je zverejnený na www.upjs.sk.

Návrh na kandidáta musí obsahovať:

a)  meno a priezvisko kandidáta,
b)  vek kandidáta,
c)  dátum narodenia kandidáta,
d)  ročník štúdia,
e)  formu štúdia,
f)   názov fakulty, na ktorej kandidát študuje,
g)  číslo izby v ŠDaJ (vrátane ŠDaJ na Popradskej ulici č. 76),
h)  písomný súhlas kandidáta s návrhom a jeho vlastnoručný podpis,
i)   meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kandidáta navrhuje (ak sa kandidát nenavrhuje sám).

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené na určené miesto

v termíne do 22. 4. 2013 (18:00 hod.).

 

  Vladimíra Ledecká
Podpredseda AS UPJŠ za ŠČ

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016