UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR

Vo voľbách do Študentskej rady vysokých škôl SR, ktoré sa uskutočnili v študentskej časti Akademickej obce UPJŠ v Košiciach dňa 08. 10. 2019 v súlade s Volebným poriadkom pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bola na základe výsledkov zvolená kandidátka:

  • Ester Tomajková, LF, všeob. lekárstvo. spojený stupeň štúdia, 4. roč., denná forma štúdia

 

V Košiciach 08.10.2019 Adam Beregszászi
predseda
Volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ
Posledná aktualizácia: 22.01.2021