Prejsť na obsah

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR

0minút, 59sekúnd

Študentská časť
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

vyhlasuje

voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR
na deň 22. apríla 2008 v čase od 9,00 do 13,00 hod.
vo volebných miestnostiach jednotlivých fakúlt
a vo volebnej miestnosti Univerzity.

Návrhy kandidátov sa môžu podávať v zalepenej obálke v kancelárii AS UPJŠ, prípadne v podateľni Rektorátu UPJŠ,  Šrobárova 2,  041 80 Košice,  v súlade s čl. 6 ods. 4 Volebného poriadku  pre voľby do ŠRVŠ na UPJŠ,  ktorý je zverejnený na webovej stránke UPJŠ v časti Akademický senát UPJŠ – základné dokumenty.

Náležitosti návrhu:

a) meno a priezvisko kandidáta,
b) vek kandidáta,
c) fakultu/univerzitu, na ktorej študuje,
d) formu štúdia,
e) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa,
f) písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou,
g) kontakt na kandidáta (telefónne číslo, e-mail).

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené
na určené miesto

v termíne do 15. 4. 2008.

 

 

RNDr. Erika Škrabuľáková
predseda volebnej komisie
Tomáš  Vasilenko
podpredseda AS UPJŠ zo ŠČ

 


Študuj na UPJŠ