UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UPJŠ v Košiciach

 

Akademickej obci Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 


 

V súlade so zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe uznesenia AS UPJŠ č. 166 zo dňa 21.2.2013
 

v y h l a s u j e m   d o p l ň u j ú c e  v o ľ b y

na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

d o

Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2011 – 2015.

 

Kandidátov za členov AS UPJŠ navrhujú členovia akademickej obce Filozofickej  fakulty Volebnej a mandátovej komisii pre voľby do AS UPJŠ. Kandidát do AS UPJŠ sa môže navrhnúť aj sám. Organizáciu a priebeh volieb zabezpečí Volebná a mandátová komisia pre voľby do AS UPJŠ na FF UPJŠ.

 

Zásady volieb do AS UPJŠ v Košiciach

Štatút UPJŠ v Košiciach

 

V Košiciach 1.3.2013

 

 

doc. JUDr. Imrich KANÁRIK, CSc., v.r.
predseda AS UPJŠ

 
Posledná aktualizácia: 23.02.2016