UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výmenné programy pre študentov a akademikov z Ukrajiny


ŠTUDENTI z UKRAJINY
Pre študentov z Ukrajiny je pripravená možnosť uchádzať sa o výmenný pobyt na našej univerzite podľa stanovených podmienok v Rozhodnutí rektora č. 3/2022 - UPJŠ4UA.
Študent inej univerzity sa o štúdium v rámci výmenného programu uchádza formou prihlášky: UPJS4UA
K prihláške je potrebné doložiť: doklady preukazujúce priebeh jeho štúdia na vysielajúcej vysokej škole, prípadne čestné prehlásenie o tom, že je študentom vysokej školy so sídlom na území Ukrajiny.
Prihlášku s potrebnými dokumentami je potrebné zaslať poštou (adresa: Referát pre zahraničné vzťahy, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice 041 80) alebo elektronicky (podpísaný SCAN alebo fotografia prihlášky a požadovaných dokladov) emailom: help@upjs.sk.

AKADEMICI z UKRAJINY
Pre akademikov z partnerských inštitúcií je pripravená možnosť uchádzať sa o výmenný pobyt na našej univerzite podľa stanovených podmienok v Rozhodnutí rektora č. 5/2022 - UPJŠ4ResUA.
O výmenný program sa môže uchádzať tvorivý zamestnanec vysokej školy so sídlom na Ukrajine, s ktorou má UPJŠ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
Tvorivý zamestnanec sa v rámci mobilitného programu uchádza o prijatie formou prihlášky: UPJS4ResUA

K prihláške je potrebné doložiť: doklady preukazujúce zamestnanecký pomer na partnerskej univerzite, prípadne čestné prehlásenie o tom, že je jej zamestnancom.
Prihlášku s potrebnými dokumentami je potrebné zaslať poštou (adresa: Referát pre zahraničné vzťahy, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice 041 80) alebo elektronicky (podpísaný SCAN alebo fotografia prihlášky a požadovaných dokladov) emailom: help@upjs.sk.

 

Posledná aktualizácia: 13.04.2022