UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

MOBILITA: UČITELIA – VÝUČBA

VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK  2012/2013

Program ERASMUS umožňuje vysokoškolským učiteľom zúčastňovať sa krátkodobých prednáškových pobytov na partnerských univerzitách v krajinách Európskej únie.
Učiteľ musí na prijímajúcej inštitúcii odučiť minimálne 5 hodín (aj počas jedného dňa), pričom sa odporúča minimálna dĺžka mobility 5 dní (dostatok času na zmysluplné naplnenie programu výučby, rozvoj medzinárodného akademického života na hosťujúcej inštitúcii), maximálna dĺžka trvania mobility je 6 týždňov.

Ciele mobility:
- podporiť vysokoškolské inštitúcie, aby rozšírili a obohatili škálu a obsah študijných programov, ktoré ponúkajú;
- umožniť študentom, ktorí sa nemôžu zúčastniť na mobilite, získať poznatky od učiteľov z iných európskych krajín;
- podporiť výmenu odborných znalostí a skúseností o metódach výučby

Výber univerzity:
Mobility učiteľov sa riadia bilaterálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet učiteľských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu a počtom odučených hodín. Pozorne si prečítajte Kritériá spôsobilosti mobility učiteľov. Bližšie informácie o bilaterálnych zmluvách pre jednotlivé odbory Vám podajú fakultní (katedroví, ustavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci IRO.
 

OBDOBIE REALIZÁCIE MOBILITY: 10.10.2012 -  30.9.2013

Z prostriedkov programu Erasmus bude možné realizovať učiteľskú mobilitu v dĺžke 1 týždňa (5 pracovných dní, pondelok až piatok, + cesta).

Ako postupovať pri podávaní prihlášky:
Skontaktujete sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť učiteľskú mobilitu, a s ktorou má UPJŠ podpísanú bilaterálnu zmluvu na daný akademický rok v PRÍSLUŠNOM ODBORE, zoznam partnerských univerzít sa nachádza na webovej stránke UPJŠ (www.upjs.sk => Informácie o => Medzinárodných vzťahoch => LLP / Erasmus => Partnerské univerzity).  Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte Program výučby učiteľa . Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou, prípadne oficiálny list, v ktorom bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že Vaša učiteľská mobilita sa môže v danom termíne uskutočniť. Ďalej je potrebné vyplniť Žiadosť o povolenie zahraničnej pracovnej cesty, v ktorej je potrebné uviesť predpokladané cestovné a pobytové náklady, ktoré plánujete čerpať z programu Erasmus (vrátane stravného). Je potrebný predbežný súhlas vedenia fakulty, príp.vedúceho pracoviska.

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť na IRO(Referát pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ v Košiciach) do 26.9. 2012. Výber učiteľov, ktorí sa zúčastnia mobility, bude prebiehať na jednotlivých fakultách UPJŠ.  IRO Vám do 5.10.2012 oznámi výsledok výberového konania.

Výberové kritéria:
- zvažuje sa očakávaný prínos mobility pre ďalšie aktivity programu LLP na katedre, fakulte, univerzitnom pracovisku.
- posudzuje sa aktivita katedry/fakulty pri ponúkaní programu pre incoming študentov a učiteľov.

Komunikácia s IRO pred nástupom na mobilitu:
Pred termínom odchodu na mobilitu dohodnutým s prijímajúcou univerzitou  donesiete na IRO (Referát zahraničných vzťahov Rektorátu UPJŠ v Košiciach) vyplnené nasledovné dokumenty:
- tlačivo Bankové údaje  (vyplnené a vlastnoručne podpísané)
- Žiadosť o povolenie zahraničnej pracovnej cesty  (vyplnenú a podpísanú Vami, vedúcim Vášho pracoviska, prodekanom pre zahraničné styky na Vašej fakulte a dekanom Vašej fakulty). Je to tlačivo len pre naše účely. Toto tlačivo nenahrádza riadny cestovný príkaz, ktorý si štandardne vypĺňate na Vašej fakulte a budete ho musieť odovzdať na fakulte podľa jej vnútorných predpisov.
- Program výučby učiteľa (vyplnený a podpísaný Vami, kontaktnou osobou na prijímajúcej univerzite - napr. inštitucionálnym koordinátorom alebo koordinátorom daného študijného odboru a kontaktnou osobu na Vašej fakulte UPJŠ (môže to byť Erasmus koordinátor Vášho odboru).

Po doručení potrebných dokumentov  Vám budeme môcť pripraviť Potvrdenie o výške grantu. Po jeho obojstrannom podpísaní sa Vám budú poukázané finančné prostriedky na bankový  účet. Ubytovanie si zabezpečujete sami v spolupráci s prijímajúcou univerzitou.

Komunikácia s IRO po príchode z mobility:
Do 5 pracovných dní po príchode z mobility nám musíte priniesť na IRO nasledovné dokumenty:

- Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty  (vyplnené a Vami podpísané) + originály vyúčtovaných dokladov (v prípade, že si niektoré položky prefinancujete cez iný grant ako cez Erasmus - kópie týchto dokladov)
- Správu učiteľa  (vyplnenú a Vami podpísanú)
- Potvrdenie o absolvovaní mobility
    

 

Posledná aktualizácia: 21.09.2020