UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na predkladanie žiadostí o grant VVGS UPJŠ 2013 - 2014


Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

v y h l a s u j e

výzvu na podávanie žiadostí o grant

 

v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 5/2013 zo dňa 6. 3. 2013,

ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia (VVGS)


Termín uzávierky prihlášok je 10. máj 2013.

Doba riešenia projektov je stanovená na obdobie od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014.

Celkový objem finančných prostriedkov určených na riešenie
úspešných projektov bude 30 tis. EUR.

 

Žiadosť o grant sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému VVGS UPJŠ.

 

Ďalšie informácie možno nájsť v Rozhodnutí rektora č. 5/2013 zo dňa 6. 3. 2013.

Viac..

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016