UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Administratívny zápis študentov formou „Elektronického zápisu“ v AiS2

   S cieľom  zjednodušiť a zefektívniť administratívny zápis do nového akademického roku, bola v AiS2 vyvinutá samostatná nadstavba zápisu - VSES320 - Elektronický zápis. Prostredníctvom tohto formulárového dialógu študent významne zníži potrebu osobného kontaktu so študijným oddelením svojej fakulty a zároveň si vytvorí podmienky na jednoduchú prolongáciu študentského preukazu na nový AR.

   VSES320 - Elektronický zápis je súčasťou študentskej aplikácie VSES017 – Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky v časti Zápisné listy. Do používania sa uvedie od 18.6.2012, čiže v dostatočnom časovom predstihu, aby každý študent na akademický rok 2012/13 túto nadstavbu využil. K dispozícii bude aj manuál pre používateľa.

   Podľa čl. 11 Študijného poriadku UPJŠ je študent povinný vytvoriť si zápisný list a zapísať predmety v AiS2 do 15.8.2012 tak, že pre akademický rok 2012/2013  si v AiS2 zapíše min. 40 kreditov (max. 90 kreditov). Okrem toho je študent povinný zrealizovať elektronický zápis na ak. rok 2012/13 prostredníctvom aplikácie v AiS2 VSES320 do termínu určeného fakultou. Študent, ktorý zápis do uvedeného termínu nezrealizuje, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v akademickom roku 2012/2013 nemá záujem.

   Výhodou Elektronického zápisu je, že vytvára logickú cestu na splnenie všetkých úkonov, ktoré sú potrebné na vytvorenie zápisného listu, potvrdenie správnosti udelenia všetkých hodnotení v absolvovanom akademickom roku, vygenerovanie pokynu na úhradu potrebných poplatkov (nadštandardná dĺžka, prolongácia PIK...), kontrolnú tlač zápisného listu, tlač potvrdení o návšteve školy a pod. Študentovi bude umožnené ukončiť  elektronický zápis do vyššieho ročníka, len ak v termínoch určených fakultou a v súlade so Študijným poriadkom splnil podmienky pre postup do ďalšieho roka štúdia

   Absolventi bakalárskeho stupňa na UPJŠ (s výnimkou FF) sú povinní podať elektronickú prihlášku na štúdium 2. stupňa podľa harmonogramu určeného fakultou. Študijné oddelenie fakulty potvrdí prihlášku a vytvorí nové štúdium, na ktorom si študent vytvorí zápisný list a zrealizuje Elektronický zápis v termínoch stanovených fakultou.

 

Prolongácia PIK:

  1. Študenti uhradia na základe výzvy o platbu pri Elektronickom zápise prolongačný poplatok. Výšku poplatku i údaje pre platbu generuje AiS2. Vizuálnu prolongáciu zabezpečí študentom zamestnanec CIaKT, resp. poverená osoba na mieste a v čase, ktoré budú včas zverejnené.
  2. Vizuálna prolongácia sa online zaeviduje v SQL AIO. CIaKT zabezpečí odoslanie aktualizovaných údajov potrebných pre elektronickú prolongáciu vizuálne prolongovaných PIK do univerzitného terminálu (UT). Študent si samoobslužne elektronicky prolonguje PIK na UT najneskôr v deň vizuálnej prolongácie.

 

Výučba v akademickom roku 2012/13 sa začína 17.9.2012 od 13:00 hod.
 

 Košice 31.5.2012

 

prof. RNDr. Pavol Sovák,CSc.v.r.
prorektor pre VŠ vzdelávanie a IT

 

 

 

Posledná aktualizácia: 17.04.2013