UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Laura Dittel – riaditeľka Karpatskej nadácie

PhDr. Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie

Laura Dittel strávila väčšinu svojho profesionálneho života v mimovládnom sektore, kde pôsobila v rôznych organizáciách, z ktorých niektoré sama zakladala. 25 rokov pracuje v Karpatskej nadácii, organizácii ktorej poslaním je pomáhať rozvoju východného Slovenska a posledných 12 rokov organizáciu riadi.

Študovala na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, kde sa zamerala predovšetkým na regionálno-rozvojové témy a tiež tému spoločenskej zodpovednosti firiem v podmienkach východného Slovenska. V rokoch 2014/2015 získala ako jediná zo Slovenska Fulbrightove štipendium (Hubert Humphrey Fellowship), v rámci ktorého absolvovala rok na prestížnej Maxwell School for Citizenship and Public Affairs v Syrakúzach (USA, NY), kde sa zamerala predovšetkým na riadenie mimovládnych organizácií, prácu medzinárodných MVO a riešenie konfliktov. Časť svojho pobytu v USA strávila na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Washingtone DC, kde spolupracovala na realizácii niektorých programov.

Bola a je súčasťou rôznych správnych a poradných rád a stále sa venuje aktívnemu občianskemu aktivizmu a mobilizácii ľudí smerom k vyššej osobnej zodpovednosti za budúcnosť. V posledných dvoch rokoch pôsobila ako členka výkonného výboru The Eastern Partnership Civil Society Forum a tiež ako koordinátorka pracovnej skupiny, ktorá sa venuje témam ekonomickej integrácie a konvergencie k politikám Európskej únie v krajinách Východného Partnerstva.

Vzťah k UPJŠ

 „Pre štúdium na Fakulte verejnej správy som sa rozhodla sama po takmer 20 rokoch strávených prácou v mimovládnom sektore. Motiváciou bola chuť získať lepší teoretický prehľad v témach, ktoré sa priestoru, v ktorom sa mimovládne organizácie pohybujú týkajú a vízia hlbšej znalosti v oblasti práva. Vedela som, že chcem ešte nejaký čas v tomto sektore stráviť a chcela som byť lepšie pripravená na zmeny externého prostredia a tiež byť schopná rozpoznať príležitosti, ktoré ponúka. Keďže FVS bola v tom čase asi jediná fakulta, ktorá ponúkala vyváženú kombináciu predmetov z oblasti práva, ekonomických a spoločenských vied, rozhodla som sa pre ňu. Druhou motiváciou bola vynikajúca reputácia fakulty v tých časoch a jej dobré meno medzi odborníkmi.

Diaľkové štúdium pre mňa znamenalo akúsi skrátenú formu vzdelávania sa, postavenú predovšetkým na intenzívnom samoštúdiu a preverovaní vedomostí počas skúšobného procesu. Na fakulte som stretla niekoľko vynikajúcich odborníkov, ktorí dokázali učivo zaujímavo prezentovať a motivovať študenta k záujmu a výkonu. Pamätám si, že informácií a toho, čo sme mali zvládnuť bolo veľa a v porovnaní s inými školami to bolo štúdium pomerne náročné. Napriek tomu som si veľkú časť predmetov užila a štúdium nesklamalo moje očakávania.

Do dnešného dňa čerpám z toho, čo som sa na fakulte naučila a som rada, že mi okrem toho škola rozšírila moju sieť kontaktov, ktorú stále využívam a pomáha mi v súčasnej práci.“


Posledná aktualizácia: 03.05.2021