UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Edukácia 1/2015

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015

 

Vydavateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Katedra pedagogiky
Moyzesova 9, 040 01 Košice

ISSN: 1339-8725

 

1. Alfoldyová, I. ÚLOHY S REÁLNYM KONTEXTOM Z MATEMATIKY V RÁMCI TESTOVANIA 5-2013
2. Bariaková, Z. - Kubealaková, M. UMELECKÁ LITERATÚRA MEDZI ĽUDÍ PROSTREDNÍCTVOM SERVICE LEARNINGU
3. Belková, V. VYTVÁRANIE INKLUZÍVNEHO VZDELÁVACIEHO  PROSTREDIA V PODMIENKACH VYSOKEJ ŠKOLY
4. Berinšterová, M. - Orosová, O. - Vaňová, M. S.  UNPLUGGED – ŠKOLSKÝ PROGRAM UNIVERZÁLNEJ PREVENCIE UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK MEDZI DOSPIEVAJÚCIMI
5. Blahutková M. - Lepková H. NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ SPORTOVNÍCH MANAŽERŮ NA CESA VUT BRNO
6. Blaško, M. SEBAREFLEXÍVNY MODEL SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PRE UČITEĽA
7. Brozmanová, A. G. a kol. SERVICE LEARNING  INOVATÍVNA STRATÉGIA
8. Brutovská, M. - Orosová, O. - Šebeňa, R. NORMATÍVNE PRESVEDČENIA A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE VYSOKOŠKOLÁKOVÁZOV
9. Cehelská, D.  VÝZNAM MULTIKULTÚRNEJ VÝCHOVY V PROCESE EDUKÁCIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
10. Černotová, M. - Ištvan, I. KOOPERATÍVNE VYUČOVANIE V TEÓRII A PRAXI
11. Dupkalová, M. POTREBUJE NAŠA ŠKOLA PRÍSNEJŠÍCH UČITEĽOV
12. Ganajová, M. - Kristofová, M. - Protivňak, P. FORMATÍVNE HODNOTENIE VÝUČBY S BÁDATEĽSKÝMI AKTIVITAMI V CHÉMII
13. Holovková, M. ANALÝZA VYBRANÝCH ÚLOH ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY NA VÝSTUPE ISCED1 V RÁMCI TESTOVANIA 5-2013
14. Hricová, L. - Orosová, O. - Paulisová, E. INDIKÁTORY PORÚCH STRAVOVANIA MEDZI SLOVENSKÝMI VYSOKOŠKOLÁKMI A ICH SÚVISLOSŤ S PROBLEMATICKÝM UŽÍVANÍM INTERNETU 
15. Kimaková, K. - Lešková, A. - Slepáková, I. FORMATÍVNE HODNOTENIE VO VÝUČBE BIOLÓGIE ZALOŽENEJ NA BÁDANÍ
16. Kompan, J. - Babiar, M. VPLYV PROGRAMU ZÁŽITKOVÉHO UČENIA V PRÍRODNOM PROSTREDÍ NA ZMENY ÚROVNE INTERPERSONÁLNYCH VZŤAHOV ADOLESCENTOV
17. Makky, L. ESTETICKÁ VÝCHOVA AKO NUTNÁ ZLOŽKA VZDELANIA A VÝCHOVY ŽIAKA – INTERDISCIPLINÁRNY POHĽAD
18. Mayerová, K. ŠTÝL RODINNEJ VÝCHOVY AKO VÝZNAMNÝ FAKTOR PRI MOTIVÁCII VÝKONU ŠTUDENTA
19. Mizerová, B. - Kurajova Stopková, J. - Polgaryová, E. VÝSLEDKY ŽIAKOV V TESTE ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY TESTOVANIE 9-2013
20. Nemcová, L. MODERNÉ VYUČOVACIE PROSTRIEDKY VO VYUČOVANÍ VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE VYCHOVÁVAT
21. Ondriová, D. KOMPETENCIE AKO ODRAZOVÝ MOSTÍK K UČITEĽSKEJ PROFESII
22. Osvaldová, M. INOVÁCIE V ŠPECIÁLNEJ HUDOBNOEDUKAČNEJ PRAXI PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
23. Pasternáková, L. ANALÝZA METÓD HODNOTENIA APLIKOVANÝCH V RODINNEJ VÝCHOVE
24. Pavlov, I. DETERMINANTY KVALITY LEKTOROV V PROFESIJNOM ROZVOJI UČITEĽOV
25. Rovňanová, L. VYUČOVACIE PRÍSTUPY V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE BUDÚCICH UČITEĽOV
26. Stojka, R. POTREBUJE UČITEĽ FILOZOFICKÉ PREDISPOZÍCIE PATOČKOVA TÉZA K FILOZOFII VÝCHOVY
27. Šarníková, G. ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV S VYUŽITÍM FILOZOFICKEJ DISKUSIE
28. Šmajdová Búšová, K.  POHĽAD ŠTUDENTOV NA VLASTNÚ PERSPEKTÍVU UPLATNENIA SA V PEDAGOGICKEJ PROFESII PO UKONČENÍ PREGRADUÁLNEHO ŠTÚDIA
29. Vašutová, A. PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITEĽOV VO FÍNSKU
30. Vítečková, M. - Gadušová, Z. VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM UČITELSTVÍ Z POHLEDU ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE A IDENTIFIKACE JEHO PROBLEMATICKÝCH OBLASTÍ

Texty jednotlivých príspevkov neprešli jazykovou korektúrou. Za údaje a prípadne chyby v jednotlivých príspevkoch sú zodpovední ich autori.

Posledná aktualizácia: 09.06.2015