UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Edukácia 2/2019

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 3, číslo 2, 2019

 

Vydavateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta
Katedra pedagogiky
Moyzesova 9, 040 01 Košice

 

ISSN 1339-8725

 

1. Cina, V. VÝCHOVNÉ STYLY V KONTEXTŮ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY Z ODLIŠNÉHO KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ
2. Csachová, S. MIKROVYUČOVANIE AKO SÚČASŤ PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV GEOGRAFIE 
3. Dubayová, T. - Hafičová, H. UČITEĽ V POZÍCII MENTORA
4. Dulovics, M. - Nemcová, L. RODOVÉ ROZDIELY VO FORMÁCH KYBERŠIKANOVANIA VO VOĽNOM ČASE U ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL - S DÔRAZOM NA AGRESOROV A OBETE
5. Gajdošová, B. - Krajňáková, A. UČEBNÉ ŠTÝLY, MOŽNOSTI ICH VYUŽITIA PRI PRÍPRAVE SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÝCH VÝCVIKOV
6. Hajdučeková, I. PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA ABSOLVENTA-LITERÁTA NA FF UPJŠ
7. Hricová, L. - Bačíková, M. RODIČOVSKÝ VPLYV NA OBRAZ TELA  A TÚŽBA PO ŠTÍHLOSTI  V RANEJ ADOLESCENCII
8. Kordíková, B. - Brestenská, B. BUDÚCI UČITELIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV A ICH POSTOJ K CUDZÍM JAZYKOM V PROFESII UČITEĽA
9. Kušnírová, V. - Švábová, B. ANALÝZA NÁZOROV PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV NA ICH PROFESIJNÝ ROZVOJ
10. Lipnická, M. - Cvitkovičová, E. NÁZORY UČITEĽOV A VYCHOVÁVATEĽOV NA DIDAKTICKÉ KOMPETENCIE ŠTUDENTOV
11. Markulíková, A. NIEKTORÉ ASPEKTY INTERKULTURALITY V AKTUÁLNOM DIDAKTICKOM PROCESE NA SLOVENSKU
12. Martinec, J. ŽENSKÝ A MUŽSKÝ PRINCIP V EDUKAČNÍM PROCESU V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ
13. Mayer, K. DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ PEDAGÓGA V KONTEXTE REŠPEKTOVANIA OSOBNOSTI UČIACEHO SA
14. Miňová, M. VYSOKOŠKOLSKÁ PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITELIEK MATERSKÝCH ŠKÔL
15. Novocký, M. TYPY PROFESIJNEJ REFLEXIE V PRÁCI UČITEĽOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY
16. Petrasová, A. TRANSFORMÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU ALEBO INTUITÍVNE ZAVÁDZANIE PRVKOV INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA?
17. Petríková, K. - Orosová, R. SEBAREFLEXÍVNE KOMPETENCIE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA V PRAKTICKEJ PROFESIJNEJ PRÍPRAVE
18. Simbartl, P. VYUŽITÍ PROGRAMOVATELNÉ ROBOTICKÉ HRAČKY BEE-BOT V MATEŘSKÉ ŠKOLE A NA PRVNÍM STUPNI ZŠ PRO TESTOVÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
19. Starosta, V. - Orosová, R. MIGRAČNÉ VZDELÁVANIE UKRAJINSKÝCH ŠTUDENTOV
20. Starosta, V. - Orosová, R. - Petríková, K. V. A. SUCHOMLINSKIJ: NIEKTORÉ PEDAGOGICKÉ NÁZORY (100. VÝROČIE NARODENIA)
21. Šechný, M. TERMINOLOGICKÉ OTÁZNIKY V PEDAGOGIKE
22. Šuťáková, V. - Ferencová, J. KULTÚRA ŠKOLY PODPORUJÚCA INOVATÍVNE PRÍSTUPY K EDUKAČNÉMU PROCESU
23. Tomková, B. MATEMATICKÁ PRÍPRAVA UČITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL
24. Vladyková, Ľ. - Heldáková, L. UČITEĽ ETICKEJ VÝCHOVY A PERSPEKTÍVY V JEHO EDUKAČNEJ PRAXI
25. Žolnová, J. PREGRADUÁLNE VZDELÁVANIE ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA - ETOPÉDA

 

Celé znenie časopisu Edukácia. Roč. 3, č. 2, 2019

Texty jednotlivých príspevkov neprešli jazykovou korektúrou. Za údaje a prípadné chyby v jednotlivých príspevkoch sú zodpovední ich autori.

Posledná aktualizácia: 16.10.2019