UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Teória a prax verejnej správy - vedecká konferencia doktorandov

Teória a prax verejnej správy – 5. ročník vedeckej konferencie doktorandov

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach zorganizovala dňa 6. februára 2020 na svojej pôde 5. ročník vedeckej konferencie doktorandov s názvom Teória a prax verejnej správy. Konferenciu slávnostne otvoril svojím príhovorom dekan fakulty doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. Účastníkom sa tiež prihovorila prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. a predseda organizačného výboru konferencie PhDr. Milan Douša.

Po slávnostnom privítaní sa účastníci rozdelili do troch sekcií: sociálno-ekonomickej, politologickej a právnej, ktorá pre veľký záujem prezentujúcich bola rozdelená na dve časti. Jednotlivé sekcie viedli garanti, odborníci v danej oblasti, a to prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. za sociálno-ekonomickú sekciu, doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. za politologickú sekciu, doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD., doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. za právnickú sekciu I a doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. za právnu sekciu II. Konferencie sa v jednotlivých sekciách zúčastnili aj pozvaní hostia – doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD. MPA; doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.; doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD. MBAMgr. Katarína Miňová, PhD., ktorí sa taktiež erudovane zapojili do diskusie k jednotlivým príspevkom.

Vedeckej konferencie sa aktívne zúčastnilo 41 doktorandov zo Slovenskej republiky, z Maďarska a z Českej republiky. Svoje zastúpenie mala okrem UPJŠ v Košiciach (Fakulta verejnej správy, Filozofická fakulta, Právnická fakulta) aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, National University of Public Service v Budapešti, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, a Masarykova univerzita v Brně.

Cieľom vedeckej konferencie bolo vytvorenie priestoru na výmenu poznatkov, prezentáciu výsledkov výskumu a odbornú diskusiu zameranú na teóriu a prax verejnej správy.

Dynamicky sa vyvíjajúca súčasná spoločnosť vytvára v občanoch očakávania a požiadavky, aby verejná správa bola efektívna, spoľahlivá, otvorená, profesionálna a rýchla. Nové teórie poznatkov v súvislosti s neustálymi zmenami však musia obsahovať aj uplatnenie a premietnutie týchto charakteristík v systéme verejnej správy v praxi. Práve z toho dôvodu je dôležité venovať pozornosť novým prístupom z teoretického i praktického pohľadu k uplatňovaniu modernej verejnej správy. Verejná správa je interdisciplinárna vedná disciplína, ktorá využíva poznatky zo širokej škály vedných odborov a na základe toho umožňuje komplexne pristupovať k riešeniu problémov modernej verejnej správy.

V sekcii sociálno-ekonomickej sa príspevky doktorandov venovali širokému spektru problémov, ktorým verejná správa čelí z ekonomického a sociálneho pohľadu. Príspevky sa jednak zameriavali na oblasti hodnotenia dopadov reforiem verejnej správy na sociálno-ekonomické podmienky v krajinách V4 z rôznych hľadísk (talent management, miestne dane), ako aj na moderné princípy a nástroje riadenia vo verejnej správe (Benchmarking, NPM, nástroje IKT). Na základe efektívneho uplatňovania jednotlivých nástrojov riadenia verejnej správy môžu napríklad obce vytvárať sociálne podniky, a tým znižovať sociálne disparity, ktoré sa na ich území vyskytujú, alebo účinne vyriešiť iné sociálno-ekonomické problémy udržateľného rozvoja.

V sekcii politologickej sa príspevky venovali problematike volebných funkcií z rôznych hľadísk (demografických, ústavných), tiež problematike implementácie participatívneho rozpočtovania, politike životného prostredia v podmienkach miestnej samosprávy či problémom identifikácie sociálnej spravodlivosti a sociálnej solidarity minimálneho dôchodku v Slovenskej republike.

V sekcii právnej sa príspevky zaoberali problematikou základnej jednotky územnej samosprávy (obce), významom ľudských práv v 21. storočí, pristúpením EÚ k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, uplatňovaním zásady rovnosti, ale i problémami extrémizmu a radikalizmu ako dôležitých tém v súčasnej spoločnosti. Ďalšie príspevky v tejto sekcii sa venovali obsahovej analýze vybraných dokumentov, návrhom na zmeny právnej úpravy, obsahovej identifikácie a rekapitulácie slovenských normatívnych právnych aktov, ktoré obsahujú pravidlá a princípy Európskej charty miestnej samosprávy, právnej analýze hradenia nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu profesionálnym vojakom Slovenskej republiky, ale tiež napríklad kontrole v ekologickom poľnohospodárstve v Českej republike a Slovenskej republike.

Výstupom z konferencie je recenzovaný zborník príspevkov dostupný na webovej stránke Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach. Vedecká konferencia doktorandov mala veľmi dobrú odbornú a vedeckú úroveň a jednotlivé príspevky potvrdzujú oprávnenosť a potrebu riešenia aktuálnych problémov teórie a praxe vo verejnej správe.

 

Mgr. Tatiana Gmitrová


Posledná aktualizácia: 19.02.2020