UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Fakulta verejnej správy

  Adresa sídla fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  Popradská 66
  040 11 Košice

  Poštová adresa fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  P.O.Box C-2
  041 32 Košice

  Dekanát:
  Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
  e-mail: sekrfvs@upjs.sk

  Študijný referát:
  Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
  e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

   

   

   

   

  Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docenta na Katedre verejnoprávnych disciplín

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpená dekanom Fakulty verejnej správy so sídlom na Popradskej 66, 040 11 Košice, vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie nasledujúceho pracovného miesta:

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docenta na Katedre verejnoprávnych disciplín Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

  Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent, habilitácia v odbore Verejná politika a verejná správa alebo Politické vedy
  • požadovaná pedagogická prax minimálne 10 rokov

  Iné kritériá a požiadavky:

  • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore viažuca sa priamo alebo sprostredkovane k problematike verejnej správy z pohľadu práva
  • skúsenosti v oblasti riešenia vedeckovýskumných projektov
  • aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka

  Predpokladaný nástup: január 2020

  Základná zložka mzdy (brutto): v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušného nariadenia vlády SR.

  Forma výberového konania: osobný pohovor.

  Zásady výberového konania

  Prihlášky so štrukturovaným profesným životopisom, dokladom o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace), dokladmi o vzdelaní, dokladmi o dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach, spolu s prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 16. 12. 2019 (vrátane) na adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, P.O. Box C-2, 041  32 Košice, alebo priamo do podateľne v sídle fakulty na Popradskej 66 v Košiciach.

  Dátum zverejnenia: 25. 11. 2019

   
  Posledná aktualizácia: 20.12.2019