UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Magisterský študijný program VEREJNÁ SPRÁVA

Úplné znenie podmienok prijímacieho konania pre akademický rok 2019/2020 (pdf)

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 4 semestre
Štandardná dĺžka externej formy štúdia: 6 semestrov
Externá forma štúdia je spoplatnená.

Vybrané predmety študijného programu:
Etika vo verejnej správe, Komunálna politika, Správne konanie, Daňové právo, Riadenie vo verejnej správe, Regionálna ekonomika a rozvoj, Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe, Medzinárodné ekonomické vzťahy, Riadenie finančných tokov, Medzinárodná politika, Správa daní a daňové konanie, Projektový manažment, Správne súdnictvo a výkon správnych rozhodnutí

Kompletný študijný plán: denné štúdium a externé štúdium

Termín podania prihlášok a konania prijímacej skúšky:
Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2019 do 15. 8. 2019
Termín zverejnenia výsledkov: do 28. 6. 2019 do 27. 8. 2019

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

  • Riadne vyplnené tlačivo „Prihláška vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2019/2020 alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihláška podľa pokynov, ktoré sú uvedené TU.
  • Výpis absolvovaných predmetov štúdia z prvého stupňa štúdia
  • Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení titulu Bc. a výpis absolvovaných predmetov štúdia

Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykonajú v ak. r. 2019/2020, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky na štúdium a úradne overené doklady o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia 1. stupňa, a to diplom alebo doklad o udelení titulu bakalár („Bc.“) a výpis absolvovaných predmetov štúdia, zaslať najneskôr do 15. 8. 2019.

Požiadavky na prijímacie skúšky:
Ukončenie bakalárskeho stupňa študijného programu verejná správa v odbore verejná politika a verejná správa alebo v príbuznom odbore (príbuznosť sa posudzuje podľa zhody s bakalárskym študijným programom verejná správa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach). Požaduje sa, aby študijný program, ktorý uchádzač absolvoval, obsahoval minimálne v súhrne 60 % povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov študijného programu verejná správa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 30 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice:
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4972              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2019/2020:
Denná forma štúdia: 20 študentov z iných fakúlt (+ absolventi bakalárskeho študijného programu verejná správa a európska verejná správa z UPJŠ FVS)
Externá forma štúdia: 20 študentov (+ absolventi bakalárskeho študijného programu verejná správa a európska verejná správa z UPJŠ FVS)

Možnosti ubytovania a stravovania:
Ubytovanie a stravovanie je v obmedzenom počte poskytované študentom denného štúdia v Študentskom domove UPJŠ a o pridelení miest rozhoduje Študentská internátna rada UPJŠ.

Viac informácií o možnostiach ubytovania a stravovania nájdete TU.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi sú pripravení uplatňovať získané vedomosti v procese organizácie a fungovania verejnej politiky a verejnej správy, osobitne v oblasti administratívnych procesov, spôsobov a techník rozhodovania, spracovania, interpretácie a vyhodnocovania informácií súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou za pomoci využitia základných vedeckých metód. Absolventi sú pripravení pôsobiť v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej politiky (vrátane sektorových politík) a verejnej správy (najmä štátnej správy a územnej samosprávy).

Adresy a kontakty:

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Telefón: +421 55 788 36 14; +421 55 234 5181, 5182
E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk,

Podajte si e-prihlášku:

 

 

Posledná aktualizácia: 28.05.2019