UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2019/2020 - nový termín uzávierky prihlášok pre denné a externé štúdium

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov
Štandardná dĺžka externej formy štúdia: 8 semestrov

Vybrané predmety študijného programu:    Verejná politika v demokratickej spoločnosti, Verejná správa v demokratickom štáte, Metodológia a metódy vedeckej práce, Cudzojazyčná terminológia, Právna regulácia rozhodovacích procesov vo verejnej správe, Ekonomické aspekty fungovania VS

Termín podania prihlášok a konania prijímacích skúšok:
Termín podania prihlášky: do 9. augusta 2019
Termín konania prijímacej skúšky: 22. augusta 2019

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať:

 • Riadne vyplnené tlačivo „Prihláška na  vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2019/2020 alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihláška podľa pokynov, ktoré sú uvedené  na stránke e-prihlášky.
 • Štruktúrovaný životopis
 • Úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, dodatok k diplomu) a doklad o štátnom občianstve
 • Kópiu dokladu o úhrade poplatku za prijímacie konanie
 • Výpis známok za prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia (platí pre uchádzačov o dennú formu štúdia)
 • Súpis vlastných publikovaných prác, alebo súpis inej odbornej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási, prípadne posudky o týchto prácach a činnostiach
 • Kópie ocenení z fakultných a medzinárodných vedeckých odborných podujatí (ŠVOČ)
 • Motivačný list (odôvodnenie záujmu o doktorandské štúdium)
 • Projekt dizertačnej práce v rozsahu 5 - 7 strán
  • Štruktúra projektu:
  1. Motivácia výberu témy
  2. Problémy, ktoré sa majú skúmať a zdôvodnenie potreby skúmania
  3. Metódy poznávania a skúmania, ich zdôvodnenie
  4. Literatúra, bibliografia, ktorú na začiatku svojej práce uchádzač už pozná

Podmienky prijatia:

 • Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore verejná politika a verejná správa alebo v príbuznom odbore (politológia, sociológia, právo, ekonómia)
 • Úspešné vykonanie prijímacej skúšky

Obsah prijímacej skúšky:

 • Odborná ústna skúška z predmetu Verejná správa v demokratickom štáte" v rozsahu, ktorý je stanovený v magisterskom štúdiu študijného odboru verejná politika a verejná správa (okruhy otázok zašleme prihláseným uchádzačom)
 • Odborná rozprava, ktorej cieľom je posúdiť predpoklady uchádzača pre tvorivú vedeckú prácu a motiváciu uchádzača na štúdium doktorandského štúdia. Ovládanie cudzieho jazyka zvoleného uchádzačom, komisia overí tak, že v rámci rozpravy môže člen komisie dať otázku v cudzom jazyku, na ktorú musí uchádzač v tomto jazyku reagovať.

Hodnotenie uchádzačov:

Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky a určí poradie úspešnosti uchádzačov. Ak sa na jednu tému dizertačnej práce prihlási viacerí uchádzači, komisia určí ich poradie podľa úspešnosti na prijímacej skúške osobitne na dennú a externú formu štúdia pri zohľadnení ďalších vedeckých a odborných kvalít.

Pri určení poradia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. na výsledky v súťažiach študentských vedeckých odborných prác a pod.)

Komisia formuluje svoje stanovisko na základe posúdenia žiadosti uchádzača, jej príloh a výsledkov výberového konania.

O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe stanoviska prijímacej komisie.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný potvrdiť fakulte úmysel nastúpiť na štúdium do začiatku akademického roka formou návratky, inak mu zaniká právo zapísať sa na doktorandské štúdium a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacej skúšky.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia a má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania.

Uchádzač zo zahraničia, alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Ďalšie informácie

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady
50 € (e-prihláška 40 €)
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice:
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 4974
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka
Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná). Po zaevidovaní prihlášky sa v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača sa poplatok nevracia.

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa:

Študijný program je zostavený tak, aby jeho absolvent na odbornej a vedeckej úrovni zvládol študovanú problematiku z oblasti verejnej správy v širšom kontexte s verejnou politikou, právnymi normami v demokratickom štáte a ekonomickými aspektmi jej fungovania. Absolvent si osvojí zásady metodológie a metodiky vedeckej práce, schopnosť orientovať sa v problematike verejnej politiky a verejnej správy aj v cudzojazyčnej terminológii, aplikovať teoretické poznatky, jasne a výstižne prezentovať výsledky svojej práce.

Informácie o témach dizertačných prác a ostatné informácie sú k dispozícii na Referáte pre rozvoj a doktorandské štúdium.
Kontakt:
PhDr. Viera Bačíková
Tel.:+421 55 7883617, +421 55 2345117,
E-mail: viera.bacikova@upjs.sk.

Rozhodnutie rektora č. 23/2018 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2019/2020 na UPJŠ v Košiciach
 

Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach

 

Podajte si e-prihlášku:

Posledná aktualizácia: 12.07.2019