UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Pojmy

Akademický rok

Akademický rok ja časové obdobie trvajúce od 1. septembra do 31. augusta ďalšieho kalendárneho roka. Akademický rok je členený na výučbové obdobie (semináre a prednášky), skúškové obdobie a obdobie hlavných prázdnin. Akademický rok sa člení na zimný semester a letný semester.

 

Druh štúdia

Bakalársky stupeň štúdia - I. stupeň dennej formy štúdia (absolvent I. stupňa štúdia môže pokračovať II. stupňom štúdia). Štandardná dĺžka denného bakalárskeho štúdia sú 3 roky. Úspešným absolventom bakalárskeho štúdia je udelený titul ,,Bakalár" (Bc.).

Magisterský stupeň štúdia - II. stupeň dennej formy štúdia  (absolvent II. stupňa štúdia môže pokračovať III. stupňom štúdia). Štandardná dĺžka magisterského štúdia sú 2 roky. Úspešným absolventom magisterského štúdia je udelený titul ,, Magister" (Mgr.).

Po ukončení magisterského štúdia sa môže absolvent prihlásiť na rigorózne konanie, počas ktorého píše rigoróznu prácu. Rigorózne konanie obvykle trvá jeden rok, v jeho závere je rigorózna skúška s obhájením rigoróznej práce. Po úspešnom obhájení získava absolvent titul PhDr. (titul Mgr. sa teda nahradí titulom PhDr.). Rigorózne konanie je spoplatnené v zmysle Poriadku poplatkov platného pre daný akademický rok.

Doktorandské štúdium - III. stupeň dennej formy štúdia.  Prijatie na doktorandské štúdium je výsledkom prijímacieho konania, ktoré sa vypisuje obvykle v marci bežného akademického roka. Štandardná dĺžka dennej formy doktorandského štúdia sú 3 roky. Úspešným absolventom doktorandského štúdia je udelený titul ,, Philosohiae doctor" (PhD.).

 

Forma štúdia

Denná forma - pri tejto forme štúdia sa študent zúčastňuje výučbového procesu denne.

Externá forma - pri tejto forme štúdia sa zúčastňuje študent výučby v určitých časových rozmedziach stanovených fakultou, obvykle v deň pracovného voľna.

 

Katedry

Katedry sú základné pracoviská fakulty pre pedagogickú a vedeckú činnosť.

 

Kredity

Kredity sú "body" pridelené jednotlivým predmetom, ktoré študent získa za ich úspešné absolvovanie.

Minimálny počet kreditov - je počet kreditov, ktorý študent musí získať, aby splnil podmienky na postup do ďalšieho roku štúdia.

Kontrolná etapa pre postup do ďalšieho roku štúdia je na konci I. a na konci II. roku štúdia.

Aby študent mohol postúpiť do II. roku štúdia, musí mať na konci I. roku štúdia získaných minimálne 40 kreditov.

Aby študent mohol postúpiť do III. roku štúdia, musí mať na konci II. roku štúdia získaných 90 kreditov.

Každý stupeň štúdia (bakalárske, magisterské aj doktorandské) má predpísaný určitý počet kreditov, ktoré musí študent získať, aby štúdium na príslušnom stupni úspešne absolvoval.

 

Metódy štúdia

Prezenčná - pri tejto metóde štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcimi.

Dištančná - pri tejto metóde  štúdia nie je nutná priama účasť študenta na vyučovaní (výučba prebieha napr. formou e-learningu).

Kombinovaná - pri tejto metóde štúdia sa študent nezúčastňuje priamej výučby v celom rozsahu.

 

Prednáška

Je jednou z hlavných foriem výučby na vysokej škole, pri ktorej vyučujúci formou ústnej prezentácie oboznamuje študentov s poznatkami obsiahnutými v danom predmete. Prednáška je obvykle určená pre všetkých študentov, ktorí si predmet zvolili pri zápise predmetov na príslušný akademický rok.

 

Semester

Semester je polovica akademického roka, skladajúca sa z výučbového obdobia a skúškového obdobia. Akademický rok má teda dva semestre (zimný a letný) a dve skúškové obdobia. Zimný semester obvykle začína v septembri a končí začiatkom decembra. Po ňom nasleduje skúškové obdobie, počas ktorého študenti skladajú skúšky z predmetov, ktoré absolvovali v zimnom semestri. Letný semester začína obvykle v polovici februára a končí v máji a po ňom nasleduje skúškové obdobie počas ktorého študenti skladajú skúšky z predmetov, ktoré absolvovali v letnom semestri.

 

Skúškové obdobie

Je obdobie, počas ktorého študenti vykonávajú skúšky z predmetov, ktoré absolvovali v príslušnom semestri.

 

Seminár - cvičenie

Je ďalšou z hlavných foriem výučby na vysokej škole, pri ktorej študenti aktívne komunikujú v skupinách (obvykle približne 20 študentov v jednej skupine), prezentujú seminárne práce, diskutujú s učiteľom.

 

Študijný odbor

Študijný odbor je rozsiahly súhrn poznatkov z určitej vednej oblasti, ktorý je predmetom vysokoškolského vzdelávania.

 

Študijný program

Študijný program je užšie určená vedná oblasť v rámci študijného odboru. Tvoria ho predmety, ktorých výučbu musí študent absolvovať podľa určitých pravidiel. Študent musí taktiež vypracovať a obhájiť záverečnú prácu zameranú na určitú tému študijného programu, a absolvovať štátne skúšky. Splnením týchto podmienok získava študent vysokoškolské vzdelanie. 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 20.01.2015