UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Konferencie

Vybrané workshopy a konferencie organizované KEaRVS:

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach organizovala dňa 19.mája 2017 konferenciu s názvom "Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí". Cieľom konferencie bola výmena poznatkov, skúseností a názorov odborníkov z praxe a akademického prostredia týkajúcich sa zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí v krajinách V4. Pozvánka a program konferencie. Viac informácií nájdete na: http://konferenciakervs.weebly.com

V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 7. novembra 2016 katedra zorganizovala vedecký seminár Koncepcia, východiská a perspektívy rozvoja územnej samosprávy v SR. Vedecký seminár, ktorý každoročne organizuje Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy sa orientuje na výmenu informácií, poznatkov a praktických skúseností s vybraných problémov územnej samosprávy Slovenskej republiky. Okrem výmeny teoretických a praktických poznatkov, v rámci vedeckého seminára dochádza ku komparácií vybraných problémov ekonomiky, financovania a riadenia územnej samosprávy v SR s okolitými členskými krajinami Európskej únie.

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach organizovala dňa 13. novembra 2015 piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Ekonomické aspekty územnej samosprávy“.  Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších vedeckých poznatkov z oblasti ekonomiky a riadenia v samospráve, súčasných trendov v manažmente, marketingu a financovania územnej samosprávy. Konferencie sa zúčastnilo 48 účastníkov, z toho 21 zo zahraničia. Konferencie sa zúčastnili aj pracovníci verejnej správy.  Účastníci konferencie prezentovali výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti v dvoch sekciách: „Ekonomika územnej samosprávy“ a “Manažment a marketing  v územnej samospráve“. Vymenili si svoje poznatky a dosiahnuté výsledky výskumu, hľadali možnosti pre prípravu a riešenie spoločných výskumných projektov a pre inovácie a rozvoj študijných programov. Viac informácií nájdete na: http://ekasus.weebly.com

Spolurganizovanie konferencie "Ľudský kapitál a spoločnosť". Košice: 16.10.2014. Podrobnejšie informácie: http://lukas2014.weebly.com/

Vedecké korešpondenčné konferencie : "Ekonomické aspekty v územnej samospráve". Organizované pravidelne od v roku 2010. Podrobnejšie informácie: http://ekonomikavs.fvs.upjs.sk/

"Úloha univerzít v regionálnom rozvoji" Vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/4639/07. Košice, 30.11. 2009. Podrobnejšie informácie: http://uniregio.fvs.upjs.sk/

"Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre ďalší rozvoj". Vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" Košice: 24.5.2007.


Posledná aktualizácia: 19.09.2017