UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

História Katedry ekonomiky a riadenia verejnej správy

 

Štúdium verejnej správy má interdisciplinárny charakter, preto okrem oblasti práva a sociálnych vied zahŕňa aj ekonomiku a riadenie verejnej správy. Z tohto dôvodu už pri vzniku Fakulty verejnej správy UPJŠ v r. 1998 bola vytvorená Katedra ekonomických vied. V septembri 2009 v rámci organizačnej zmeny na fakulte bola katedra premenovaná na Katedru ekonomiky a riadenia verejnej správy, čo odrážalo pedagogické a vedecko-výskumné zameranie katedry.

V prvých rokoch existencie katedry na nej pôsobili prevažne externí učitelia. Katedra pri svojom profilovaní vychádza z komparácie s inými pracoviskami zaoberajúcimi sa výučbou vo verejnej správe.
Postupne sa zvyšoval počet interných učiteľov katedry a vytvorila sa koncepcia rozvoja katedry, vytvárali sa jednotlivé predmety a formovalo sa  zameranie výskumnej práce.

S rastom záujmu o štúdium verejnej správy sa prioritná pozornosť venovala skvalitňovaniu procesu výučby sústredením sa na zvyšovanie kvalitatívnej úrovne prednášok, konzultácií a cvičení, ako aj zosúladenie obsahu predmetov s potrebami praxe. S rastom počtu zamestnancov bolo tiež možné rozšíriť ponuku a rozsah voliteľných predmetov. Výučba povinných a voliteľných predmetov je v súčasnasti plne pokrytá 7 internými zamestnancami, z toho 1 profesorka, 1 docentka a 5 odborných asistentov s hodnosťou PhD. Pedagogickí pracovníci katedry zabezpečujú aj vedenie diplomových, bakalárskych a rigoróznych prác.

Vedecko-výskumná práca jednotlivých členov katedry vychádza z ich profesionálnej orientácie, potrieb spoločnosti a zamerania katedry. Prvá grantová úloha „Ekonomicko – právne aspekty verejnej správy v podmienkach regiónu“ bola riešená celým kolektívom katedry v spolupráci s Katedrou právnych vied Fakulty verejnej správy v období 2002 - 2004. Pedagogickí zamestnanci sa postupne zapojili do riešenia viacerých projektov so širším záberom v súlade so zameraním katedry. Aktivity vedecko-výskumnej činnosti katedry sú prezentované v monografiách, vedeckých a odborných článkoch a zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií.

Už od svojho vzniku katedra rozvíjala spoluprácu s podobne zameranými pracoviskami. Dlhodobejšiu spoluprácu majú učitelia katedry najmä s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, hlavne Podnikovohospodárskou fakultou v Košiciach, Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, Košickým samosprávnym krajom, Magistrátom mesta Košice a Občianskym združením VZDELÁVANIE–VEDA–VÝSKUM.

Vedúci  katedry od jej vzniku doteraz:

Katedra ekonomických vied

  • doc. Ing. Michal TUŠAN, CSc. (1998  –  2000)
  • prof. Ing. Nora ŠTANGOVÁ, CSc. (2000  –  2009)

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

  • prof. Ing. Nora ŠTANGOVÁ, CSc. (2009  –  2010)
  • doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD. (2010  –  2014)
  • prof. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, CSc. -  (2014 - 2017)
  • doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD. (2017 - doteraz)
Posledná aktualizácia: 19.09.2017