UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Výučba Katedry ekonomiky a riadenia verejnej správy

Katedra zabezpečuje výučbu na v rámci bakalárskych študijných programov „Verejná správa“ a  „Európska verejná správa“, magisterských študijných programoch „Verejná správa“ a  „Európska verejná správa“ a doktorandského študijného programu "Verejná politika a verejná správa". V rámci projektu RIFIV - Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach katedra zabezpečuje výučbu v dvoch certifikovaných interdisciplinárnych blokoch, ktoré zvýšia absolventom šancu na uplatnenie sa na trhu práce - Projektový manažment a Manažérska ekonomika. Vysokoškolskí pedagógovia katedry konzultujú a vedú rigorózne práce na Fakulte verejnej správy. Obhajobou rigoróznej práce a absolvovaním rigoróznej skúšky je na Fakulte verejnej správy možné získať titul PhDr. Učitelia tiež pracujú so študentmi v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Bakalársky študijný program VEREJNÁ SPRÁVA
(sylaby príslušných predmetov sú dostupné v AIS)
 
Povinné predmety: Povinne voliteľné predmety:
Manažérska ekonomika Bankovníctvo a poisťovníctvo
Ekonomika verejnej správy a verejného sektora Základy účtovníctva
Verejné financie I. Manažérsko-finačné analýzy
Verejné financie II. Teritoriálny marketing
Účtovníctvo vo verejnej správe Financie a granty EÚ
Seminár k bakalárskej práci Obecné sociálne podnikanie

Magisterský študijný program VEREJNÁ SPRÁVA
(sylaby príslušných predmetov sú dostupné v AIS)
 
Povinné predmety: Povinne voliteľné predmety:
Regionálna ekonomika a rozvoj I. Projektový manažment
Riadenie vo verejnej správe Procesné riadenie vo verejnej správe
Regionálna ekonomika a rozvoj II. Strategické riadenie vo verejnej správe
Riadenie finančných tokov  
Diplomový seminár I.  
Diplomový seminár II.  

 

Bakalársky študijný program EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA
(sylaby príslušných predmetov sú dostupné v AIS)
 
Povinné predmety: Povinne voliteľné predmety:
Makroekonómia Manažérska ekonomika
Ekonomika verejnej správy EÚ Bankovníctvo a poisťovníctvo v krajinách EÚ
Finančné a manažérske účtovníctvo VS Projektový manažment
Manažment vo verejnej správe  
Verejné financie v Európskej únii  
Seminár k bakalárskej práci I.  
Seminár k bakalárskej práci II.  

 

Magisterský študijný program EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA
(sylaby príslušných predmetov sú dostupné v AIS)

Povinné predmety: Povinne voliteľné predmety:
Regionálna politika Destinačný manažment a marketing
Medzinárodné obchodovanie Decision-making methods
Manažment v organizácii EÚ Regionálna analýza
Seminár k diplomovej práci I.  
Seminár k diplomovej práci II.  

 

Magisterský študijný program VEREJNÁ POLITIKA A  VEREJNÁ SPRÁVA V STREDNEJ EURÓPE

(Joint degree so Slezskou univerzitou v Opavě)

 
Povinný predmet: Povinne voliteľné predmety:
Regionálny rozvoj a kooperácia v strednej Európe Projektový manažment
Seminár k diplomovej práci I a II  

 

Katedrová ponuka výberových predmetov

Public Finance - pre zahraničných študentov vyučované v anglickom jazyku

International trade - pre zahraničných študentov vyučované v anglickom jazyku

V rámci projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV) katedra zabezpečuje nasledovné výberové predmety (podrobnejšie https://rifiv.ccv.upjs.sk/CIB):

Štrukturálne fondy EÚ  
Projektový manažment  
Financovanie projektov  
Podnikové financie a finančný manažment podniku  
Podnikovohospodárska náuka  
Marketing  

V rámci projektu NAKAP sa katedra podieľa na zabezpečení predmetu:

Kompetentnosti administratívnych kapacít EŠIF.

Dňa 2.11. 2016 sa uskutočnila prednáška v rámci predmetu Makroekonómia s odborníkom z praxe. Prednášajúcim bol Rudolf Vrabel, analytik Poštovej banky.


Posledná aktualizácia: 26.02.2018