UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Projekty Katedry ekonomiky a riadenia verejnej správy

AKTUÁLNE RIEŠENÉ PROJEKTY

        Názov: Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a         sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike
        Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/0153/18
        Vedúca projektu :  prof. Ing. Viktória Bobáková,CSc.
        Obdobie riešenia: 2018 - 2020

        Názov: Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest         Slovenskej republiky
        Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/0302/18
        Vedúca projektu:  doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
        Obdobie riešenia: 2018 - 2020

Participácia vybraných pedagógov na iných projektoch:

        Názov: Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu – využitie zahraničných         skúseností pre reformy v Slovenskej republike
        Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/0757/17
        Vedúci projektu:  doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný PhD.
        Obdobie riešenia: 2018 - 2019

        Názov: Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ
        Typ a číslo projektu: RP MŠVVaŠ SR
        Zodpovedný riešiteľ projektu: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
        Obdobie riešenia: 2017 - 2019

        Názov: NAKAP - Príprava  nových  kapacít  pre  EŠIF
        Poskytovateľ príspevku: Úrad vlády SR
        Koordinátorka projektu: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
        Obdobie riešenia: 2017 - 2018     

 

UKONČENÉ PROJEKTY

Názov: Procesné riadenie pri transformácii organizácie verejnej správy z  tradičnej na znalostnú organizáciu
Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/0098/13
Vedúca projektu :  doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Obdobie riešenia: 2013 - 2015

Názov: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)
Typ a číslo projektu: ESF č. 26110230101
Zodpovedný riešiteľ projektu: Univerzita P.J.Šafárika
Obdobie riešenia: 2013 – 2015
Web stránka projektu: https://rifiv.ccv.upjs.sk/CIB

Názov: Projekt Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Typ a číslo projektu: ESF č. 26110230075
Zodpovedný riešiteľ projektu: Univerzita P.J.Šafárika
Obdobie riešenia: 2012 – 2015

Názov: Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy UPJŠ (MoVeS)
Typ a číslo projektu: ESF č. 26110230038
Zodpovedný riešiteľ projektu: Fakulta verejnej správy UPJŠ 
Obdobie riešenia: 2010 – 2013

Názov: INAKOM - Inak o komunálnom rozvoji
Typ a číslo projektu: Projekt v rámci Grantového programu Nadácie Tatrabanky "Kvalita vzdelávania 2011", č. 11vs15
Predkladateľ: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Hlavný partner: Karpatský rozvojový inštitút, Košice, www.kri.sk
Vedúca projektu: PhDr. Jana Knežová, PhD.
Obdobie riešenia: január - november 2012
Web stránka projektu: http://inakom.fvs.upjs.sk

Názov: Progresívne trendy posudzovania finančnej situácie a merania výkonnosti v územnej samospráve.
Typ a číslo projektu:  VEGA č. 1/0288/10
Vedúca projektu: Ing. E. Mihaliková, PhD. 
Obdobie riešenia: 2010 - 2011
Podrobnejšie informácie o projekte

Názov: Identifikácia stavu a potreby zavádzania manažmentu znalostí vo verejnej správe Slovenskej republiky v kontexte spoločných cieľov a výziev Európskej únie
Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/0127/08
Vedúca projektu :  doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Obdobie riešenia: 2008 - 2010
Podrobnejšie informácie o projekte

Názov: Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja
Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/4639/07
Vedúca projektu :  Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Obdobie riešenia: 2007 - 2009
Podrobnejšie informácie o projekte

Názov: Uplatňovanie marketingu v samospráve v súvislosti so správou obce a jej majetkom využitím moderných, efektívnych nástrojov riadenia
Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/4558/07
Vedúca projektu :  Ing. Miriam Horváthová, PhD.
Obdobie riešenia: 2007 - 2009
Podrobnejšie informácie o projekte

Názov: Ekonomický systém samosprávy v povstupovom období do EÚ
Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/2627/05
Vedúca projektu : prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
Obdobie riešenia: 2005 - 2007
Podrobnejšie informácie o projekte

Názov: Ekonomicko – právne aspekty verejnej správy v podmienkach regiónu
Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/ 9185/02
Vedúca projektu :  prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
Obdobie riešenia: 2002 - 2004
Podrobnejšie informácie o projekte

Názov: Through Exchange Programme to Citizen Friendly Public Administration
Typ a číslo projektu: Leonardo da Vinci: EPPA č. SK/04/A/F/EX-401489
Koordinátor projektu: Ing. Silvia Žigová (vyd. Ručinská), PhD.
Obdobie riešenia:  2004 - 2005
Podrobnejšie informácie o projekte

 

Zoznam projektov iných katedier, fakúlt, vysokých škôl a ďalších inštitúcií na riešení ktorých sa podieľali členovia KEaRVS ako spoluriešitelia / pdf dokument

Názov: Výskum vývojových tendencí a klúčových determinantov cezhraničných fúzií a akvizícií v spoločnom európskom priestore
Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/0142/12
Zodpovedný riešiteľ projektu: Fakulta manažmentu, PU v Prešove
Obdobie riešenia: 2012 – 2013
Členovia katedry zapojení do riešenia tohto projektu: prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.

Názov: Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia v podmienkach Slovenskej republiky
Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/0652/15
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., FVS UPJŠ
Obdobie riešenia: 2015 – 2017
Členovia katedry zapojení do riešenia tohto projektu: Ing. Eva Výrostová, PhD.

Posledná aktualizácia: 01.06.2018