UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Vybrané publikácie Katedry ekonomiky a riadenia verejnej správy

Vedecké monografie a kapitoly v monografiách

BOBÁKOVÁ, V. a kol., 2016. Koncepcia, východiská a perspektívy rozvoja územnej samosprávy v SR [CD-ROM]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 9788081524554. 251 s.

ČEPELOVÁ, A. a D. KOREŇOVÁ, 2015. Procesné riadenie v podmienkach územnej samosprávy SR. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 9788081523205. 198 s.

VÝROSTOVÁ, E., 2017. Rozvoj miest a funkčných mestských regiónov z pohľadu Európskej únie In: Funkčný mestský región ako prístup rozvoja a spravovania územia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-578-0. S. 27-51.

BOBÁKOVÁ, V., 2012. Performance and Value Management of a Firm. In: Performance Management Implementation in Business and Non-Profit Organisations. Kraków: Universytet Ekonomiczny w Krakowie. ISBN 9788362511969. S. 15-34.

ČEPELOVÁ, A., 2010. Ekonomické a manažérske aspekty daní. In: Sociálna funkcia v právnej úprave zdaňovania príjmov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 9788070978610. S. 5- 25.

RUČINSKÁ, S. et al., 2009. Regionálny rozvoj a univerzity. Univerzity a ich miesto v rozvoji regiónu  1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 306 s. ISBN 978807097-790-3.

KNEŽOVÁ, J. a E. VÝROSTOVÁ, 2008. Moderné metódy rozpočtovania vo verejnej správe ako súčasť reformy riadenia verejných financií v SR. In: Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov: KM-Systém. ISBN 978-80-85357-06-6.

Odborné monografie

HRABOVSKÁ, Z., 2015. Riadenie a územno-technický rozvoj obce [CD-ROM]. 1. vyd. Bratislava: Združenie miest a obcí Slovenska. , 103 s. ISBN 9788097205669.

MIHALIKOVÁ, E., 2015. Účtovníctvo [CD-ROM]  1. vyd. Bratislava: Združenie miest a obcí Slovenska. 105 s. ISBN 978-80-97205638.

ČEPELOVÁ, A. et al., 2010. Verejná správa a spoločnosť založená na vedomostiach. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 256 s. ISBN 9788070978429.

Vysokoškolské učebnice

BOBÁKOVÁ, V., 2017. Makroekonómia. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 310 s. ISBN 978-80-8152-565-0.

ČEPELOVÁ, A. et al., 2015. Vybrané kapitoly z projektového riadenia. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 64 s. ISBN 9788081523007.

BOBÁKOVÁ, V. et al., 2015. Ekonomicko-právne aspekty podnikania (vybrané kapitoly). 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 250 s. ISBN 9788081523014.

ČEPELOVÁ, A., 2013. Ekonómia verejného sektora. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 268 s. ISBN 9788081520044.

MIHALIKOVÁ, E. a kol. 2011. Finančná situácia a výkonnosť v samospráve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 144 s. ISBN 9788070978986.

VÝROSTOVÁ, E. 2010. Regionálna ekonomika a rozvoj. Bratislava: IURA Edition. 352 s. ISBN 9788080783617.

Skriptá a učebné texty

HRABOVSKÁ, Z. a Z. VAĽOVSKÁ, 2015. Regionálna ekonomika a rozvoj II. (vybrané kapitoly). 1. vyd.  Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 234 s. ISBN 9788081522246.

MIHALIKOVÁ, E., 2015. Účtovníctvo vo verejnej správe so zameraním na rozpočtové organizácie. 1. vyd.  Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 112 s. ISBN 9788081523601.

HRABOVSKÁ, Z., 2014. Manažérska ekonomika (praktické aplikácie). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 124 s. ISBN 9788081521270.

BOBÁKOVÁ, V. a E. VÝROSTOVÁ, 2013. Verejné financie I. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 264 s. ISBN 9788081520778.

SEDLÁKOVÁ, S. a Z. VAĽOVSKÁ, 2013. Základy bankovníctva a poisťovníctva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 130 s. ISBN 9788081520884.

BOBÁKOVÁ, V. a S. SEDLÁKOVÁ, 2012. Finančné riadenie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 144 s. ISBN 9788070979389.

MIHALIKOVÁ, E. a Z. HRABOVSKÁ, 2012. Finančná analýza organizácie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 152 s. ISBN 9788070979396.

ČISÁRIK, P.  a Z. HRABOVSKÁ, 2012. Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho marketingu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 178 s. ISBN 9788070979372.

ŠTANGOVÁ, N., E. MIHALIKOVÁ a Š. FABIAN, 2011. Finančné účtovníctvo verejnej správy po aplikácii medzinárodných štandardov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 205 s. ISBN 9788070978788.

ČEPELOVÁ, A., E. VÝROSTOVÁ a K. GUZYOVÁ, 2009. Vybrané kapitoly z manažérskej ekonomiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 176 s. ISBN 9788070977439.

 

 


 

Posledná aktualizácia: 01.06.2018