UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Aktuality

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vás pozýva na vedecký seminár

„Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“

realizovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0367/19 „Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, chce na  vedeckom seminári organizovaného v rámci riešenia projektu VEGA 1/0367/19 „Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“ reagovať na aktuálnu problematiku realizácie obecnej samosprávy. Zámerom vedeckého seminára bude analýza:

  • právnej úpravy kompetencií obcí na úrovni inštitucionálneho zabezpečenia ich realizácie, ako aj na úrovni funkčnej,
  • právnej úpravy majetku obce a postavenia obce pri hospodárení so svojím majetkom, 
  • postoja štátu k zabezpečovaniu potrebnej príjmovej základne rozpočtu obce
  • postoja orgánov súdnej moci (nielen na úrovni správneho súdnictva, ale aj civilného sporového konania) k autonómii obcí pri výkone samosprávy.

Organizátori podujatia uvítajú aj komparatívny prístup pri skúmaní uvedených tematických okruhov, a to tak na úrovni krajín V4, ako aj širšieho európskeho administratívneho priestoru.

Organizačný výbor:

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. – predseda organizačného výboru

PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.

PhDr. Tomáš Alman, PhD.

PhDr. Jana Volochová

 

Vedecký výbor:

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.

prof. Dr. Iván Halász, PhD.

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab.

doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 

Výstupom z vedeckého seminára bude recenzovaný zborník vedeckých prác.

Kontakt: fvs-vesem@upjs.sk

Termín konania: 24. 10. 2019

Miesto konania: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66

Termín registrácie: 30. 06. 2019

Termín odovzdania príspevkov: 10. 09. 2019

 

Predbežný program konferencie:

9:00 – 10:00 – registrácia

10:00 – 10:10 – otvorenie vedeckého seminára

10:00 – 12:00 – rokovanie

12:00 – 13:00 – obedňajšia prestávka

13:00 – 15:00 – rokovanie

15:00 – 15:30 – coffee break

15:30 – 17:00 – rokovanie

 

Bližšie informácie najdete na: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/vedecky-vyskum/21012/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte
15. 11. 2018

Konferencia sa uskutoční pri príležitosti 20. výročia vzniku Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/vedecky-vyskum/17788/

Zborník z konferencie: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/fvs/verejna-sprava-v-sucasnom-state-1-web.pdf

                                                 https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/fvs/verejna-sprava-v-sucasnom-state-2-web.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach vás srdečne pozýva na 3. ročník vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou "TEÓRIA A PRAX VEREJNEJ SPRÁVY", ktorá sa uskutoční 15. februára 2018 v priestoroch Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/17375/

Bližšie informácie nájdete na: https://teoriapraxvs.weebly.com/  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vedecká monografia: Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí

Autor publikácie: JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. 

Anotácia: Územná samospráva v súčasnosti predstavuje základ organizácie a riadenia vecí verejných v podmienkach moderných demokracií založených na princípoch decentralizácie a subsidiarity. Je výrazom demokracie správy vecí verejných na miestnej úrovni. Ako súčasť verejnej správy je vyjadrením snahy realizovať úlohy na zabezpečenie záujmov územného spoločenstva relatívne samostatne a bez priamej ingerencie štátu a štátnych orgánov. Základom územnej samosprávy v Slovenskej republike je obec a základným a východiskovým  právom, ktoré obciam priznáva Ústava Slovenskej republiky je právo na územnú samosprávu. Súčasťou ústavou koncipovaného práva obce na samosprávu je aj oprávnenie vydávať vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona všeobecne záväzné nariadenia. Normotvorba obcí vo veciach územnej samosprávy je tak jednou z podstatných foriem činnosti územnej samosprávy, v ktorej sa prejavuje špecifický charakter výkonu územnej samosprávy. Napriek tomu, že samospráva obcí bola revitalizovaná v podmienkach Slovenskej republiky takmer pred tridsiatimi rokmi a stala sa súčasťou života spoločnosti, mnohé teoretické, ako aj praktické otázky, ktoré súvisia s jej postavením v spoločnosti a štáte, zostávajú nedoriešené. Ústavná úprava územnej samosprávy tak nesie so sebou viaceré pozitíva i negatíva vzťahujúce sa k obdobiu, v ktorom vznikala. Predovšetkým je potrebné konštatovať neujasnenosť prístupu k územnej samospráve v čase prijímania Ústavy Slovenskej republiky. Ústavodarca pomerne veľkoryso zakotvil územnú samosprávu a jej jednotlivé oprávnenia, avšak realizácia a aplikačná prax vo viacerých  aspektoch tomu nezodpovedá a vyvoláva oprávnené otázky pre právnu teóriu, ako aj samotnú prax. Cieľom predkladanej monografie je preto nielen analyzovať a poskytnúť relevantné informácie o postavení a fungovaní samosprávy obcí v podmienkach Slovenskej republiky, ale aj kriticky posúdiť a zhodnotiť súčasný stav normotvorby obcí vo veciach územnej samosprávy. V nadväznosti na uvedené je osobitná pozornosť venovaná právu obce na samosprávu, ktoré tvorí ťažiskový komponent ústavnej koncepcie územnej samosprávy a normotvorbe obcí vo veciach územnej samosprávy, ktorá predstavuje jednu z podstatných foriem realizácie tohto práva obcí.

Viac informácií nájdete na: https//unibook.upjs.sk

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katedra verejnoprávnych disciplín FVS UPJŠ v Košiciach organizovala dňa 21. septembra 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu "FORMY USKUTOČŇOVANIA OBECNEJ SAMOSPRÁVY", výstupom z ktorej je recenzovaný zborník v printovej podobe, ktorý nájdete aj na: https//unibook.upjs.sk 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 sa dňa 14.11.2017 o 13:30 hod. v miestnosti PA0P1 uskutoční odborný seminár spojený s diskusiou pre študentov FVS UPJŠ v Košiciach, predovšetkým pre študentov 3. roku štúdia bakalárskeho študijného programu verejná správa, na tému:

 

                    "OBECNÁ SAMOSPRÁVA - LEGISLATÍVA A PRAX" 

 

prednášať budú:

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová (starostka obce Nižný Klátov)

JUDr. Valéria Flachbartová (primátorka mesta Medzev)

Mgr. Jozef Andrejčák (starosta mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zamestnanci Fakulty verejnej správy získali cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016. Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil za diela, ktoré vyšli v predchádzajúcom roku 2016 cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016. V kategórii Spoločenské vedy cenu udelil Igorovi Palúšovi, Michalovi Jesenkovi, Lukášovi Olexovi a Júlii Ondrovej za dielo "Ústavné právo Slovenskej republiky". Cenu za kolektív autorov prevzal Michal Jesenko od riaditeľa Literárneho fondu Ladislava Serdahélyho 21. septembra 2017 v Bratislave.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia: 28.06.2019