UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Výučba

 

Bakalársky študijný program VEREJNÁ SPRÁVA

 

Povinné predmety:

Teória práva - informačný list

Štátoveda - informačný list

Ústavné právo SR - informačný list

Právo sociálneho zabezpečenia - informačný list

Správne právo hmotné I. - informačný list

Správne právo hmotné II. - informačný list

Seminár k bakalárskej práci

Bakalárska práca
 

Povinne voliteľné predmety:

Ústavné systémy demokratických štátov - informačný list

Organizácia volieb v Slovenskej republike  - informačný list

Právo životného prostredia  - informačný list


Výberové predmety:

Pracovnoprávne vzťahy v SR - informačný list

 

Predmety pre zahraničných študentov:

Financial Law - informačný list

Tax Law  - informačný list

Environmental Law - informačný list

 

 

Magisterský študijný program VEREJNÁ SPRÁVA

 

Povinné predmety:

Správne konanie - informačný list

Daňové právo - informačný list

Osobitné druhy správneho konania - informačný list

Základy trestnej zodpovednosti - informačný list

Pracovnoprávne vzťahy vo VS - informačný list

Európske právo - informačný list

Diplomový seminár I.

Diplomový seminár II.

Diplomová práca
 

Povinne voliteľné predmety:

Správa daní a daňové konanie - informačný list

Vnútorná správa - informačný list

Kriminológia - informačný list

Správne súdnictvo a výkon správnych rozhodnutí - informačný list

 

Výberové predmety:

Pracovnoprávne vzťahy v SR - informačný list

 

Predmety pre zahraničných študentov:

Tax Law - informačný list

Financial Law - informačný list

Environmental Law - informačný list

 

 

Bakalársky študijný program EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA

 

Povinné predmety:

Teória štátu a práva - informačný list

Ústavné právo EÚ - informačný list

Administratívny systém EÚ - informačný list

Miestna demokracia v EÚ - informačný list

Európske správne právo - informačný list

Európske pracovné právo - informačný list

Seminár k bakalárskej práci I.

Seminár k bakalárskej práci II.

Bakalárska práca


Povinne voliteľné predmety:

Rozhodovacie procesy a princípy správneho konania - informačný list

Ľudské práva a ich ochrana - informačný list

 

Výberové predmety:

Pracovnoprávne vzťahy v SR - informačný list

 

Predmety pre zahraničných študentov:

Tax Law - informačný list

Financial Law - informačný list

Environmental Law - informačný list

 

 

Magisterský študijný program EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA

 

Povinné predmety:

Ústavné systémy vybraných štátov EÚ - informačný list

Právo sociálneho zabezpečenia v EÚ - informačný list

Európska trestná politika - informačný list

 Európske daňové právo - informačný list

Seminár k diplomovej práci I.

Seminár k diplomovej práci II.

Diplomová práca

 

Výberové predmety:

Pracovnoprávne vzťahy v SR - informačný list

Medzinárodné zmluvné právo - informačný list

 

Predmety pre zahraničných študentov:

Tax Law - informačný list

Financial Law - informačný list

Environmental Law - informačný list

 

 

Magisterský študijný program VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA V STREDNEJ EURÓPE

 

Povinné predmety:

Miestna demokracia v strednej Európe - informačný list

Seminár k diplomovej práci I.

Seminár k diplomovej práci II.

Diplomová práca

 

Povinne voliteľné predmety:

Ochrana občianskych práv v strednej Európe - informačný list

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 08.03.2019