UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Výskum

  • Právo na dobrú správu vecí verejných, územná samospráva so zameraním na vzťah demokracie a odbornosti v obecnej samospráve
  • Orgány a inštitúcie Európskej únie (Európsky parlament, Rada Európy, Európsky ombudsman, a iné)
  • Sociálna ochrana osôb v európskom priestore
  • Právna úprava daňového konania, organizácia daňovej správy, daňová trestná činnosť
  • . . .


Vedecko-výskumná činnosť jednotlivých členov katedry je zameraná najmä na nasledovné oblasti výskumu:

 

* prof. JUDr. Igor PALÚŠ, CSc. - problematika základných práv a slobôd a územnej samosprávy so zameraním na realizáciu a ochranu základných práv a slobôd v oblasti verejnej správy, územnú samosprávu v procese decentralizácie verejnej správy, vzťah demokracie a odbornosti v obecnej samospráve

 

* doc. JUDr. Mária HENCOVSKÁ, CSc. - ochrana základných ľudských práv a slobôd normami trestného práva, trestnoprávne sankcie a súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi, trestnoprávna ochrana a trestnoprávna zodpovednosť verejného činiteľa s osobitným zameraním na volených funkcionárov obecnej samosprávy, územná samospráva so zameraním na vzťah demokracie a odbornosti v obecnej samospráve

 

doc. JUDr. Mgr. Michal JESENKO, PhD. - ústavné východiská územnej samosprávy, právo na územnú samosprávu, kontrola v územnej samospráve, normotvorba obcí, ochrana základných práv a slobôd, organizácia volieb v SR

 

doc. JUDr. Peter MOLITORIS, PhD. - správa daní a poplatkov orgánmi územnej samosprávy so zameraním na správu miestnych daní, daňové konanie, daňové exekučné konanie, daňová spravodlivosť

 

doc. JUDr. Martin VERNARSKÝ, PhD. - správa daní so zameraním na daňové konanie, funkcie daní

 

* PhDr. Tomáš ALMAN, PhD. - demokracia ako princíp slovenského konštitucionalizmu, spôsoby uskutočňovania územnej samosprávy, dozor prokurátora v oblasti verejnej správy, orgány ochrany práva

 

* JUDr. Róbert GYURI, PhD. - správa kultúry so zameraním na správu cirkví a náboženských spoločností, jednotlivé formy činnosti verejnej správy

 

* JUDr. Martina KANTOROVÁ, PhD. - daňová trestná činnosť, trestné činy proti poriadku vo veciach verejných, trestnoprávna ochrana a trestnoprávna zodpovednosť verejných činiteľov 

 

* Mgr. PhDr. Rastislav KRÁL, PhD. - právna ochrana životného prostredia v spojení s otázkami cezhraničnej spolupráce na danom úseku, otázky fungovania miestnej samosprávy, postavenie, význam a úlohy neziskového sektora v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na medzisektorovú a cezhraničnú spoluprácu a medzinárodný kontext riešenia výskumných úloh 

 

JUDr. Vladimíra ŽOFČINOVÁ, PhD. - pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe, sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana osôb 

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2019