UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Projekty

 

AKTUÁLNE RIEŠENÉ PROJEKTY:

 

VEGA 1/0367/19
Názov: Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní
Vedúci riešiteľského kolektívu: doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Trvanie: 1.1.2019 - 31.12.2021

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

 

VEGA 1/0340/17
Názov: Formy uskutočňovania obecnej samosprávy
Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Trvanie: 1.1.2017 - 31.12.2018

 

VEGA 1/0683/13
Názov: Normotvorba obcí vo veciach územnej samosprávy
Vedúci riešiteľského kolektívu: JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
Trvanie: 1.1.2013 - 31.12.2015

 

VEGA 1/0294/12
Názov: Vzťah demokracie a odbornosti v obecnej samospráve
Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Trvanie: 1.1.2012 - 31.12.2013

 

Projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ - č.26110230075 (OPV-2011/1.2/03-SORO)
Názov: Projekt Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Trvanie: 14.11.2012 - 30.10.2015 

 

Projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ - č.26110230038 (OPV-2009/1.2/01-SORO)
Názov: Moderná verejná správa - tvorba a inovácia študijných programov FVS UPJŠ (MoVeS)
Trvanie: 1.9.2010 - 31.8.2013

 

VEGA 1/0856/10
Názov: Právne aspekty rozvoja služieb zamestnanosti v kontexte reforiem verejnej správy
Vedúci riešiteľského kolektívu: JUDr. Peter Demek, PhD.
Trvanie: 1.1.2010 - 31.12.2011

 

VEGA 1/0833/10
Názov: Európsky parlament, Rada Európskej únie a Národná rada SR ako rozhodovacie orgány občanov SR
Vedúci riešiteľského kolektívu: JUDr. Alena Krunková, PhD.
Trvanie: 1.1.2010 - 31.12.2011

 

VEGA 1/0427/08
Názov: Územná samospráva v procese decentralizácie verejnej správy
Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Trvanie: 1.1.2008 - 31.12.2010

 

VEGA 1/0310/08
Názov: Sociálna funkcia v právnej úprave zdaňovania príjmov fyzických osôb
Vedúci riešiteľského kolektívu: JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Trvanie: 1.1.2008 - 31.12.2010

 

VEGA 1/2614/05
Názov: Realizácia a ochrana základných práv a slobôd v oblasti verejnej správy
Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Trvanie: 1.1.2005 - 31.12.2007

Posledná aktualizácia: 01.07.2019