UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Vybrané publikácie

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte. Časť 1.: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / zostavovatelia: Igor Palúš, Vladimíra Žofčinová, Ondrej Mitaľ. - Košice, UPJŠ, 2018. - 354 s. ISBN: 9788081527005

 

ŽOFČINOVÁ, V.: Osobitné kategórie zamestnancov. - Košice: UPJŠ, 2018. - 213 s. - Rec. Milena Barinková, Martin Vernarský. - ISBN: 9788081526459

 

PALÚŠ I. a kol.: Formy uskutočňovania obecnej samosprávy. - Košice: UPJŠ, 2018. - 252 s. - Rec. Peter Škultéty, Jiří Jirásek. - ISBN 9788081526633

 

JESENKO, M.: Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. - Košice, UPJŠ, 2017. - 204 s. - Rec. Radomír Jakab, Igor Palúš. - ISBN 9788081525391

 

Formy uskutočňovania obecnej samosprávy: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / zostavovateľ: Vladimíra Žofčinová. - Košice, UPJŠ, 2017. - Rec. Jaroslav Chovanec, Peter Molitoris. - ISBN 9788081525421

 

PALÚŠ I. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. - Košice: UPJŠ, 2016. - 464 s. - Rec. Jaroslav Chovanec, Martin Vernarský. - ISBN 9788081524424

 

MOLITORIS, P.: Konsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia sporov v správnom konaní. - Košice: UPJŠ, 2016. - 160 s. - Rec. Juraj Vačok, Igor Palúš. - ISBN 9788081524677

 

JESENKO, M. a kol.: Obec ako subjekt tvorby práva. - Košice, UPJŠ, 2015. - 182 s. - Rec. Peter Průcha, Jana Baricová. - ISBN 9788081523724

 

PALÚŠ I. - HENCOVSKÁ, M.: Teória štátu a práva pre študijný program "európska verejná správa". - Košice: UPJŠ, 2015. - ISBN 9788081523519

 

Územná samospráva a tvorba práva: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie / zostavili: Michal Jesenko, Martina Kantorová. - Košice, UPJŠ, 2015. - Rec. Igor Palúš, Róbert Gyuri. - ISBN 9788081523830 

 

Teória a prax komunálnej normotvorby / zostavili: Michal Jesenko, Martina Kantorová. - Košice: UPJŠ, 2014. - Rec. Mária Kiovská, Sergej Kohut. - ISBN 9788081522277

 

VERNARSKÝ, M. - MOLITORIS, P. - GYURI, R. - ŽOFČINOVÁ, V.: Hmotnoprávna regulácia vybraných odvetví verejnej správy. - Košice: UPJŠ, 2014. - ISBN 9788081521287

 

VERNARSKÝ, M.: Procesné zásady daňového konania. - Košice: UPJŠ, 2013. - 152 s. - Rec. Igor Palúš, Mária Kiovská. - ISBN 9788081520419

 

Teória a prax verejnej správy: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy konanej v dňoch 11.-12.9.2013. - Košice: Fakulta verejnej správy, 2013. - ISBN 9788081520570

 

Viazanosť verejnej správy právom: zborník vedeckých prác / zostavila: Mária Hencovská. - Košice: UPJŠ, 2013. - Rec. Peter Škultéty, Miroslav Slašťan. - ISBN 9788089496105

 

ŽOFČINOVÁ, V.: Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe. - Košice: UPJŠ, 2013. - 158 s. - Rec. Milena Barinková, Martin Vernarský. - ISBN 9788081520648

 

CHOVANEC, J. - MAMOJKA, M. - PALÚŠ, I. - ZACHOVÁ, A.: Základné ľudské a občianske práva a slobody v Slovenskej republike. - Bratislava: Procom, 2013. - 207 s. - Rec. Ľubor Cibuľka, Jozef Králik, Michal Turošík. - ISBN 9788085717310

 

ŽOFČINOVÁ, V. - KRIŽAN, V.: Pracovné právo pre neprávnikov. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, 2013. - 207 s. - Rec. Milena Barinková, Petr Hůrka. - ISBN 9788073804459

 

VERNARSKÝ, M. - GYURI, R. - MOLITORIS, P. - ŽOFČINOVÁ, V.: Správne právo hmotné - osobitná časť (vybrané kapitoly). - Košice: UPJŠ, 2012. - 366 s. - Rec. Igor Palúš, Mária Kiovská. - ISBN 9788070979815

 

Územná samospráva ako forma verejnej moci: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie / zostavila: Mária Hencovská. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2012. Rec. Pavel Kandráč, Ján Kirnág. - ISBN 9788081290169

 

HENCOVSKÁ, M.: Základy trestnej zodpovednosti pre študijný program "verejná správa". - Košice: UPJŠ, 2012. - 208 s. - Rec. Igor Palúš, Anna Kohútová. - ISBN 9788070979457

 

KRUNKOVÁ, A.: Európske právo (učebné texty pre študijný odbor verejná politika a verejná správa). - Košice: UPJŠ, 2012. - 132 s. - Rec. Igor Palúš, Dušan Martinčok. - ISBN 9788070979808

 

Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky. - Košice: UPJŠ, 2011. - Rec. Nora Štangová, Mária Hencovská. - ISBN 9788070979174

 

PALÚŠ, I. - JESENKO, M. - KRUNKOVÁ, A.: Obec ako základ územnej samosprávy. - Košice: UPJŠ, 2010. - 218 s. - Rec. Jaroslav Chovanec, Mária Hencovská. - ISBN 9788081290039

 

PALÚŠ, I. - SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. - Košice: UPJŠ, 2010. - 558 s. Tretie prepracované a doplnené vydanie. - Rec. Michal Gašpar, Marian Posluch. - ISBN 9788070977873

 

HENCOVSKÁ, M. - JESENKO, M.: Teória práva pre študijný program "verejná správa". - Košice: UPJŠ, 2010. - 186 s. - Rec. Igor Palúš, Július Kováč. - ISBN 9788070978399

 

KRUNKOVÁ, A.: Verejná moc a priama demokracia. - Košice: UPJŠ, 2010. - 140 s. - Rec. Karel Klíma, Miroslav Slašťan - ISBN 9788070978597

 

PALÚŠ, I. - JESENKO, M. - KRUNKOVÁ, A.: Samosporáva obce (vybrané problémy). - Košice: FVS UPJŠ, 2009. - 155 s. - Rec. Jaroslav Chovanec, Mária Hencovská. - ISBN 9788089089925

 

VERNARSKÝ, M.: Procesné zásady daňového konania. - Košice: UPJŠ, 2009. - 162 s. - Rec. Igor Palúš, Mária Kiovská - ISBN 9788070977620

 

PALÚŠ, I.: Štátoveda: (Ústavné právo - všeobecná časť). - Košice: FVS UPJŠ, 2009. - 106 s. - ISBN 9788089089826

 

VERNARSKÝ, M. - MOLITORIS, P.: Daňové právo. - Košice: FVS UPJŠ, 2008. - 131 s. - ISBN 9788089089758

 

MOLITORIS, P. - KNEŽOVÁ, J.: Právno - ekonomické aspekty rozpočtov vo verejnej správe. - Košice: UPJŠ, 2006. - 84 s. - ISBN 8070976535

 

PALÚŠ, I.: Miestna správa vo vybraných štátoch Európskej únie. - Košice: UPJŠ, 2005. - 106 s. - ISBN 8089089305

 

KRUNKOVÁ, A.: Základy európskeho práva a práva Európskej únie. - Košice: UPJŠ, 2005. - 68 s. - ISBN 8089089372

 

PALÚŠ, I.: Štátne právo porovnávacie. - Košice: UPJŠ, 2002. - 236 s. - ISBN 8070974834

 

HENCOVSKÁ, M.: Trestné právo hmotné I. Základy trestnej zodpovednosti. - Košice: PrF UPJŠ, 2000. - 138 s. - ISBN 8070973811

Posledná aktualizácia: 08.03.2019